'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Cael brechiad i warchod rhag y ffliw

MAE’R ymgyrch genedlaethol i annog pobl mewn grwpiau cymwys ledled Cymru i gael brechiad i’w gwarchod rhag y ffliw yn cael ei lansio heddiw (Dydd Llun, 2 Hydref).

Mae’r ymgyrch Curwch Ffliw, o dan arweiniad Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn annog y rhai sydd ei angen fwyaf i gael eu gwarchod bob blwyddyn rhag y ffliw, sy’n afiechyd sy’n gallu bod yn beryglus.

Yn y grwpiau cymwys mae merched beichiog, pobl â chyflyrau iechyd tymor hir cronig penodol, pawb 65 oed a hyn, gofalwyr a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen.

Mae plant rhwng dwy ac wyth oed yn gymwys hefyd wrth i’r rhaglen frechu ar gyfer plant gael ei hymestyn eto eleni.

Pigiad bach yw’r brechiad ar gyfer oedolion, ond i blant chwistrell trwyn syml yw’r brechiad.

Gall plant rhwng dwy a thair oed dderbyn y brechiad drwy chwistrell trwyn yn eu meddygfa a bydd y rhai yn y dosbarth derbyn ac ym mlynyddoedd ysgol 1, 2, 3 a 4 yn gallu ei gael yn yr ysgol.   

Pwysleisiodd y Gweinidog Iechyd Cyhoeddus, Rebecca Evans AC, a fydd yn lansio’r ymgyrch heddiw, ei bod yn hanfodol bod y rhai sy’n wynebu’r risg fwyaf yn manteisio ar y brechiad am ddim: “Mae ffliw yn gallu bod yn salwch sy’n peryglu bywyd i rai pobl sy’n wynebu risg oherwydd eu hoedran, problem iechyd sylfaenol, neu am eu bod yn feichiog. Yn anffodus, mae ffliw yn lladd pobl yng Nghymru bob blwyddyn.

“Mae ffliw yn lledaenu’n rhwydd iawn. Bydd ymestyn y rhaglen i gynnwys mwy o blant eleni’n helpu i’w gwarchod rhag dal y ffliw, a bydd hefyd yn eu hatal rhag ei ledaenu i eraill yn y gymuned sy’n agored iawn i niwed efallai.

“Y llynedd, roedd y brechiad i blant yn effeithiol iawn ac mae’n braf gwybod bod cymaint o bobl ifanc wedi cael eu gwarchod.

“Mae pobl yn gallu bod yn ddifrifol wael gyda’r ffliw a brechiad y ffliw yw’r ffordd orau o warchod rhagddo, felly gwnewch yn siwr eich bod yn cael eich gwarchod yn fuan, er eich lles chi a phobl eraill.”

Mae feirysau’r ffliw sydd yn yr aer ac yn achosi salwch bob gaeaf yn newid ac felly mae brechiad y ffliw yn cael ei newid bob blwyddyn, i geisio cyfateb y straen yn yr aer, er mwyn rhoi’r warchodaeth orau.

Er bod y rhan fwyaf o frechiadau ffliw y GIG yn cael eu rhoi mewn meddygfeydd, mae brechiadau i oedolion ar gael mewn llawer o fferyllfeydd cymunedol ledled Cymru.

Salwch anadlol yw ffliw sy’n cael ei achosi gan feirws sy’n effeithio ar yr ysgyfaint a’r llwybrau anadlu.

Mae’r symptomau’n ymddangos yn sydyn yn gyffredinol ac maen nhw’n gallu cynnwys tymheredd uchel, oerfel, cur pen, peswch, y corff yn brifo a blinder.

Mae feirws y ffliw yn cael ei ledaenu mewn dafnau sy’n cael eu chwistrellu i’r aer pan fydd person sydd wedi’i heintio yn pesychu neu’n tisian.

Hefyd gall cyswllt â dwylo neu arwynebau sydd wedi’u llygru ledaenu haint. Gall ledu’n gyflym, yn enwedig mewn cymunedau caeedig fel ysbytai, cartrefi preswyl ac ysgolion.                      

Mae mwy o wybodaeth ar gael drwy fynd i www.curwchffliw.org neu www.beatflu.org neu drwy chwilio am ‘Curwch Ffliw’ neu ‘Beat Flu’ ar Twitter a Facebook.


6 Oct 2017 10:44
Canslo eich cludiant