'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Trechu’r bygiau: Sut i gadw’ch pen uwch ben y dwr yn erbyn annwyd a ffliw

MAE Gwasanaethau Ambiwlans Cymru’n annog pobl i gael eu diogelu wrth i’r tymor ffliw ddechrau. 

Y llynedd, roedd y ffliw’n achosi 107 o farwolaethau ac yn affeithio ar filoedd mwy. 

Mae’r Ymddiriedolaeth yn atgoffa’r cyhoedd bod ei wasanaeth Galw Iechyd Cymru ar gael am ddim 24/7 a bod cyngor cyfrinachol ar gael i’ch helpu i drechu bygiau’r gaeaf. 

Ewch ar lein ar y Gwiriwr Symptomau Annwyd a Ffliw a chymryd rhan yn y cwis ffliw i brofi eich gwybodaeth am y firws, neu i ateb cwestiynau am eich symptomau a’ch iechyd yn gyffredinol ac i gael cyngor personol ar yr hyn sydd orau i’w wneud. 

Neu, gallwch ffonio Galw Iechyd Cymru i gael cyngor ar sut i gael brechiad yn erbyn y firws. 

Dywedodd Paul Hughes, Cyfarwyddwr Meddygol Gwasanaethau Ambiwlans Cymru: “Nid yw effeithiau ffliw tymhorol yn aml yn cael eu gwerthfawrogi a gall hyn yn aml esgor ar gymhlethdodau mwy difrifol sydd angen triniaeth ysbyty. 

“Gellir atal y salwch hwn, felly mae’n bwysig bod y rhai mewn risg yn diogelu eu hunain bob blwyddyn.” 

Mae oedolion fel arfer yn cael rhwng 2-4 annwyd y flwyddyn, yn bennaf yn ystod misoedd y gaeaf. 

Yn y mwyafrif o achosion, byddwch chi’n gallu trin symptomau annwyd gartref drwy ddefnyddio nifer o fesurau hunanofal. 

Bydd y gwiriwr symptomau’n rhoi gwybodaeth am hyn i chi. Mewn rhai achosion, mae’n bosibl y bydd y gwiriwr symptomau’n eich cyfeirio at wasanaeth iechyd arall, yn dibynnu ar eich atebion. 

Ychwanegodd Dr Hughes: “Gall pobl gael cyngor personol ar reoli symptomau’n effeithlon pan fyddan nhw ei angen drwy fynd ar y we at y gwiriwr symptomau rhyngweithiol syml hwn. 

“Os na fyddwch chi’n sicr a ydych chi yn y grwp ffliw ‘mewn perygl’, ddim yn gwybod sut i gael brechiad neu, yn gyffredinol, eisiau gwybod sut i gadw’n iach yn ystod misoedd yr hydref a’r gaeaf, gallwch ymweld â www.nhsdirect.wales.nhs.uk neu ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47.”

Cofiwch: 
• Os hoffech chi gael cyngor am eich salwch neu eich bod yn bryderus am eich symptomau, yna, yn y lle cyntaf, ffoniwch Galw Iechyd Cymru neu ffoniwch eich Meddyg Teulu fydd yn asesu eich symptomau ac yn rhoi’r cyngor cywir i chi 

• Ewch i orffwys, yfwch ddigon o ddiodydd di-alcohol a gall paracetamol eich helpu 

• Mae’n bosibl y bydd pobl mewn grwpiau ‘mewn risg’, 65 oed neu drosodd neu sy’n feichiog yn cael cyffuriau gwrthfirysol i’w diogelu rhag cael cymhlethdodau 

Peidiwch: 
• Os bydd gennych symptomau annwyd neu ffliw, ni ddylech fynd at eich Meddyg Teulu nag i’r adran frys gan fod hyn yn cynyddu’r risg o ledaenu’r haint 

• Ni ddylech ymweld â chlaf mewn ysbyty os bydd gennych symptomau annwyd neu ffliw, haint ar y frest, dolur rhydd neu gyfog. Bydd hyn yn helpu i atal lledaenu’r haint i gleifion bregus a rhai sy’n debygol o ddal haint

Atal lledaenu’r ffliw: 
• Gorchuddiwch eich trwyn a’ch ceg wrth besychu neu disian 

• Defnyddiwch hances bapur os yn bosibl 

• Gwaredwch hancesi papur budr ar unwaith ac yn ofalus 

• Sicrhewch lanweithdra da, er enghraifft, golchwch eich dwylo’n aml gyda dwr a sebon i leihau’r perygl o ledaenu haint o’ch dwylo i’ch wyneb neu i bobl eraill 

• Glanhewch arwynebeddau caled (e.e. dolenni drysau) yn aml gan ddefnyddio deunydd glanhau arferol


10 Oct 2013 16:32
Canslo eich cludiant