'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Llwyddiant i Wasanaeth Ambiwlans Cymru yng Ngwobrau GIG Cymru

LLWYDDODD Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i ennill nid un, ond dau, o wobrau yn seremoni wobrwyo arbennig Gwobrau GIG Cymru neithiwr.

Enillodd yr Ymddiriedolaeth y Wobr Gwella Iechyd a Lles a Lleihau Anghydraddoldebau am ei Rhaglen Moderneiddio Clinigol, a ddyluniwyd i drawsnewid y modd rydym ni’n ymateb i gleifion a gwella eu profiad a’u canlyniadau.

Y prosiect hwn a arweiniodd at fodel ymateb clinigol newydd arloesol yr Ymddiriedolaeth, gan symud oddi wrth dargedau wedi’u seilio ar amser i edrych mwy ar ansawdd y gofal a ddarperir i gleifion.

Arweiniwyd y prosiect gan y Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol Dr Brendan Lloyd a’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau Richard Lee, gyda chefnogaeth y Cyfarwyddwr Meddygol Cynorthwyol Jon Whelan, Arweinydd Gofal heb ei Drefnu Grayham Mclean, Swyddog Gwella Clinigol Vince Baglole a’r Pennaeth Gweithrediadau Clinigol, Greg Lloyd, i enwi rhai yn unig.

Enillodd yr Ymddiriedolaeth y wobr Cyfraniad Rhagorol i Ofal Iechyd Darbodus hefyd, a gyflwynwyd gan y Prif Swyddog Meddygol Dr Frank Atherton am waith i wella’r canlyniadau clinigol i gleifion.

Dywedodd Dr Lloyd: “Mae’r galwadau ar ein gwasanaeth ambiwlans yn fwy cymhleth nag erioed o’r blaen.

“Roedd yn amlwg pan wnaethom ni sefydlu’r rhaglen ychydig o flynyddoedd yn ôl, os ydym ni’n mynd i ateb y galwadau hyn a sicrhau’r canlyniadau gorau i gleifion, bod angen i ni weddnewid y modd rydym ni’n darparu gwasanaethau ambiwlans brys.

“Gwnaeth cyflwyno ein model ymateb clinigol ddechrau symud oddi wrth cael ein dirnad fel darparydd cludiant yn unig i fod yn ddarparydd gofal iechyd symudol ymatebol ar sail anghenion clinigol, wedi ein mesur yn ôl canlyniadau clinigol.

“Ni oedd y gwasanaeth ambiwlans cyntaf yn y Deyrnas Unedig i wneud hyn ac rydym ni’n hynod o falch o’r cydweithwyr sydd wedi cefnogi ein siwrne wella, ac wrth ein boddau ein bod wedi cael y gydnabyddiaeth hon gan ein cyfoedion.”

Ychwanegodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Lles a Chwaraeon, Vaughan Gething: “Mae Gwobrau GIG Cymru yn gyfle i ddangos rhagoriaeth a dathlu arferion gorau yn genedlaethol wrth wella gofal cleifion ar draws Cymru.

“Mae’n gyfle gwych i ddysgu oddi wrth ein gilydd ac adnabod a chydnabod arloesedd ysbrydoledig ein staff GIG.

“Dylai pawb ar y rhestr fer fod yn falch iawn o gael eu henwebu ar gyfer gwobr. Mae’r galonogol gweld cymaint o angerdd ac ymroddiad i wella gwasanaethau ar draws Cymru.”   

Trefnir Gwobrau GIG Cymru gan Gwella 1000 o Fywydau, y gwasanaeth gwella cenedlaehtol ar gyfer GIG Cymru a ddarperir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Lansiwyd y Gwobrau yn 2008 i ddathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 60 oed a chydnabod a hyrwyddo arferion da ar draws Cymru.

Derbyniwyd enwebiadau gan ystod o sefyliadau, gan ddangos safon uchel y gwaith arloesol ac amrywiol sy’n gweddnewid gofal cleifion ar draws Cymru.

Os hoffech ddarllen mwy am yr holl enillwyr, ewch i www.nhswalesawards.wales.nhs.uk

Nodiadau i Olygyddion

Gwella Iechyd a Lles a Lleihau Anghydraddoldebau


Argymhellodd adolygiad McClelland yn 2013 y dylid mesur y gwasanaeth ambiwlans yng Nghymru ar sail canlyniad clinigol cleifion yn hytrach na chyfraddau amser ymateb.  

Arweiniodd hyn at adolygiad clinigol gan Dr Brendan Lloyd wnaeth amlinellu cynigion i symud oddi wrth fesurau perfformiad wedi’u seilio ar amseer i ddull wedi’i seilio ar dystiolaeth yn canolbwyntio ar ansawdd y gofal clinigol a phrofiad y cleifion.

Er mwyn sicrhau lefel llywodraethu priodol a sicrhau gweithredu cynllun peilot y Model Ymateb Clinigol yn amserol a diogel, sefydlwyd y Rhaglen Moderneiddio Clinigol ym mis Hydref 2015 am gyfnod o 12 mis.

Gwnaeth y rhaglen waith ganiatáu i’r Ymddiriedolaeth ganolbwyntio ar ddatblygu canlyniadau clinigol a phrofiadau cleifion, gan alluogi nifer o newidiadau i gefnogi’r gwelliannau hyn.

Roedd y newidiadau hyn yn cynnwys cynyddu ymgysylltu gyda’r gymuned, cydweithio’n amlach gyda chleifion ynghylch penderfyniadau clinigol, lleihau effaith galwyr 999 mynych trwy gefnogi eu hanghenion a datblygu cynlluniau gofal, a chynyddu cyfraniad Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol.

Mae gwerthusiad annibynnol wedi nodi nifer o welliannau cadarnhaol o ganlyniad i’r rhaglen: dibynadwyedd yr amser ymateb i argyfyngau categori uchaf wedi cynyddu’n sylweddol; pecynnau gofal priodol yn cael eu darparu ar gyfer mathau o salwch allweddol; llai o gerbydau yn cael eu dyrannu ar gyfer pob achos ymhob categori ac mae’n ymddangos bod nifer y digwyddiadau andwyol difrifol yn lleihau.

Gwnaeth y gwerthusiad nodi mai cryfderau’r dull datblygu ar gyfer y Model Ymateb Clinigol oedd y canolbwyntio ar ddatblygu’r neges clinigol a’r manteision potensial, ac ymgysylltu gyda staff, gwleidyddion a’r cyhoedd ehangach.

Mae’r adroddiad yn awgrymu y gellir defnyddio’r egwyddorion hyn wrth symud ymlaen gydag unrhyw ddatblygiadau yn y dfodol lle bo angen gwella system sy’n ymwneud â’r cyhoedd.


29 Sep 2017 15:31
Canslo eich cludiant