'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £8.2m mewn ambiwlansys newydd

Yn ôl cyhoeddiad gan yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn cael 90 o gerbydau gweithredol newydd yn sgil buddsoddiad o £8.2m gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y buddsoddiad yn golygu y gall y gwasanaeth brynu:

• 18 Ambiwlans Brys.
• 67 o gerbydau i gludo cleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys ;
• Pum cerbyd arbenigol i Dimau Ymateb mewn Ardaloedd Peryglus (HART) yn lle’r cerbydau presennol.

Ar hyn o bryd, mae gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru fwy na 700 o gerbydau, sy'n gweithredu mewn ardal o fwy na 8,000 o filltiroedd sgwâr ledled Cymru.

Ers 2011, mae Llywodraeth Cymru  wedi buddsoddi bron i £45m mewn ambiwlansys newydd i Wasanaeth Ambiwlans Cymru.

Dywedodd Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd: “Mae galw cynyddol Wasanaeth Ambiwlans Cymru, ac mae’r galw hwnnw’n dal i dyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn. Bydd y buddsoddiad o £8.2 miliwn, sy’n cael ei gyhoeddi heddiw, yn caniatáu i Wasanaeth Ambiwlans Cymru barhau i uwchraddio ei gerbydau presennol, er mwyn gallu darparu’r gofal gorau i bobl Cymru.

“Bydd hyn yn sicrhau bod y gwasanaeth ambiwlans yn gallu anfon y clinigwr mwyaf priodol yn y cerbyd mwyaf priodol, gan sicrhau bod pobl yn cael yr ymateb cyflymaf posibl.”

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Richard Lee: “Rydym yn falch o allu dweud bod gennym ni yma yng Nghymru rai o’r ambiwlansys diweddaraf sydd â’r cyfarpar gorau er budd staff a chleifion.

“Beth bynnag fo'r achos; ymateb i alwadau brys, cludo cleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys i apwyntiadau neu roi gofal achub bywyd mewn achosion difrifol, mae’n hanfodol bod gennym gerbydau modern sy’n gallu ymateb i anghenion pawb.

“Hoffem roi diolch i Lywodraeth Cymru am ei chefnogaeth barhaus wrth i ni anelu at wella’r gwasanaeth ac ansawdd y gofal sy’n cael ei roi i’n cleifion.”


5 Oct 2017 11:05
Canslo eich cludiant