'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Annog rhieni i sicrhau bod eu plant yn cael brechiad

GALL plant rhwng dwy ac wyth oed gael eu gwarchod rhag y ffliw gyda brechiad chwistrell trwyn syml y ffliw am ddim y gaeaf yma.

Mae’r brechiad, heb unrhyw nodwydd, ar gael i blant a oedd rhwng dwy ac wyth oed ar 31 Awst.                    

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog rhieni plant cymwys i sicrhau eu bod yn cael y brechiad, sy’n helpu i’w gwarchod rhag dal y ffliw yn ogystal â helpu i atal lledaeniad y salwch yma sy’n gallu bod yn ddifrifol ac sy’n heintus iawn.                  

Mae ffliw yn gallu effeithio ar blant yn ddifrifol ac, yn ystod y blynyddoedd diwethaf yng Nghymru, mae plant ac oedolion wedi cael eu derbyn i ysbyty ac unedau gofal dwys gyda’r ffliw.

Mae’r ystod oedran i blant dderbyn y brechiad wedi cael ei hymestyn eleni i gynnwys plant ym mlwyddyn pedwar mewn ysgolion cynradd, fel bod mwy o blant nag erioed o’r blaen yn cael eu gwarchod dros y gaeaf yma.

I’r rhan fwyaf o blant, y brechiad ffliw sy’n cael ei argymell yw brechiad drwy chwistrell yn y trwyn, sy’n gyflym, yn ddiogel ac yn gwbl ddi-boen.            

I blant dwy a thair oed, bydd brechiad y ffliw yn cael ei roi yn eu meddygfa leol fel rheol, ac i blant y dosbarth derbyn ac ym mlynyddoedd un, dau, tri a phedwar yn yr ysgol, bydd yn cael ei roi yn eu hysgol.

Rhaid cael caniatâd rhieni / gwarcheidwaid cyn i unrhyw blentyn dderbyn brechiad y ffliw drwy chwistrell trwyn.

Mae gan y cyflwynydd teledu Mari Grug ddau o blant ifanc ac mae’n gefnogol iawn i’r brechiad. Dywedodd: “Rydw i’n credu ei bod yn bwysig iawn bod fy mhlant yn cael eu brechu rhag y ffliw oherwydd mae nid yn unig yn eu gwarchod nhw, ond hefyd y bobl eraill o’u cwmpas nhw, yn yr ysgol a gartref.

“Pan oeddwn i’n feichiog fe wnes i’n siwr ’mod i’n cael y brechiad i roi’r cychwyn gorau i fy mhlant mewn bywyd ac rydw i’n croesawu’r cyfle iddyn nhw gael y brechiad eu hunain yn ystod eu blynyddoedd cynnar.”

I’r rhan fwyaf o blant iach, mae’r ffliw yn gallu golygu sawl diwrnod diflas gartref yn y gwely.

Fodd bynnag, dylai rhieni ddeall bod y ffliw hefyd, weithiau, yn gallu arwain at gymhlethdodau difrifol iawn, yn enwedig i blant ifanc ac i’r rhai â phroblemau iechyd tymor hir, fel asthma cymedrol neu ddifrifol.

Mae’n gallu peryglu eu bywyd hyd yn oed.

Dywedodd Dr Richard Roberts, Pennaeth y Rhaglen Afiechydon Ataliadwy Trwy Frechu yn Iechyd Cyhoeddus Cymru: “Mae’r brechiad yn rhoi gwarchodaeth dda i blant rhag y ffliw ac mae’n fwy effeithiol o’i roi cyn i’r ffliw ddechrau ymddangos.     

“Drwy ymestyn yr ystod oedran fel bod plant wyth oed yn cael eu cynnwys hefyd nawr yn yr ymgyrch brechiad y ffliw yng Nghymru, gallwn warchod mwy o blant a helpu i leihau’r risg o’r ffliw yn lledaenu.”

Yn ychwanegol at blant, y grwpiau eraill yr argymhellir yn gryf eu bod yn cael eu brechu yw merched beichiog, unigolion o chwe mis oed sydd â chyflyrau iechyd tymor hir, pobl 65 oed a hyn a gofalwyr.

Hefyd cynghorir gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol i gael brechiad y ffliw i’w gwarchod eu hunain a’r bobl yn eu gofal.            

Mae’r imiwnedd yn gwanio gydag amser a bob blwyddyn mae feirysau’r ffliw sydd yn yr aer ac yn achosi problemau iechyd yn newid felly mae brechiadau’n cael eu newid hefyd i gyfateb iddynt.

Cael brechiad blynyddol y ffliw yw’r ffordd orau i warchod eich hun ac eraill rhag dal neu ledaenu’r ffliw.   

Am fwy o wybodaeth ewch i www.curwchffliw.org neu dilynwch Curwch Ffliw ar Facebook a Twitter.

*diffinnir fel 2 i 8 oed yn gynwysedig ar 31 Awst 2017


17 Oct 2017 09:35
Canslo eich cludiant