'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Brechu yw’r ffordd orau o warchod rhag y ffliw yn ystod beichiogrwydd

GALL menywod beichiog warchod eu hunain a’u babanod heb eu geni rhag y ffliw, afiechyd sy’n gallu bod yn beryglus, gyda brechiad y ffliw am ddim.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n annog pob menyw feichiog i gael brechiad y ffliw y gaeaf yma, gan eu bod yn fwy agored i haint ac yn methu brwydro yn erbyn feirysau fel y ffliw cystal â phobl eraill.

Mae menyw sy’n dal y ffliw yn ystod beichiogrwydd yn wynbu perygl o fod yn sâl iawn ac mae’n fwy tebygol o eni ei babi yn fuan, neu i’r babi fod yn farw-anedig neu’n sâl iawn yn ystod yr wythnos gyntaf ar ôl y geni. Mae menyw feichiog sy’n dal y ffliw saith gwaith yn fwy tebygol o farw na menyw nad yw’n feichiog sy’n cael y ffliw.

Mae brechiad y ffliw yn ddiogel i’w ddefnyddio yn ystod beichiogrwydd ac mae nid yn unig yn helpu i warchod menywod rhag dal y ffliw, ond hefyd gall helpu i warchod eu plentyn heb ei eni am hyd at chwe mis ar ôl yr enedigaeth.

Dywedodd Anne McGowan, Ymgynghorydd Nyrsio gydag lechyd Cyhoeddus Cymru: “Mae wir yn bwysig bod menywod beichiog yn sicrhau eu bod yn cael eu gwarchod rhag y ffliw. Nid oes gan ferched sy’n disgwyl babi yr un gallu â phobl iach eraill i frwydro yn erbyn feirysau fel y ffliw, sy’n salwch sy’n gallu bod yn ddifrifol iawn i’r fenyw a’i babi heb ei eni.

“Os bydd menyw feichiog yn dal y ffliw, gall achosi cymhlethdodau difrifol i’r fam a’r babi; bydd un brechiad cyflym, syml yn helpu i warchod y fenyw a bydd hefyd yn rhoi gwarchodaeth ychwanegol i’r babi yn ystod misoedd cyntaf ei fywyd.”

Salwch anadlol yw’r ffliw a achosir gan feirws sy’n effeithio ar yr ysgyfaint a’r llwybr anadlu. Gall y symptomau ymddangos yn sydyn yn gyffredinol, a chynnwys tymheredd uchel, teimlo’n oer, peswch, y corff yn brifo a blinder. 

Mae feirws y ffliw’n lledaenu drwy ddafnau sy’n cael eu chwistrellu i’r awyr pan fydd person sydd wedi’i heintio’n pesychu neu’n tisian. Hefyd gall cyswllt uniongyrchol â dwylo neu arwynebau wedi’u llygru ledaenu’r haint. Gall ledaenu’n gyflym iawn, yn enwedig mewn cymunedau caeedig fel ysbytai, cartrefi preswyl ac ysgolion.

Am fwy o wybodaeth am feichiogrwydd a brechiad y ffliw, ewch i www.curwchffliw.org neu www.beatflu.org neu siaradwch â’ch bydwraig.


30 Oct 2017 15:55
Canslo eich cludiant