'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Gwasanaeth Ambiwlans yn agor drysau i gymuned Cei Connah

Ydych chi erioed wedi meddwl beth sy’n gyrru Gwasanaeth Ambiwlans Cymru?

Os hoffech ddysgu mwy am y gwasanaeth ambiwlans a’r bartneriaeth werthfawr, yna Cei Connah yw’r lle i fod nos Fawrth, 3 Ebrill.

Bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn cynnal digwyddiad yn y Neuadd Ddinesig, Rhodfa Wepre i’r cyhoedd ddysgu sut rydym yn gofalu amdanynt. Bydd y digwyddiad a gynhelir rhwng 6pm ac 8pm yn rhoi cyfleoedd i gyfarfod staff a dysgu am newidiadau er gwell yn y gwasanaeth ambiwlans.

Prif nod y noson fydd rhannu’r datblygiadau ystadau diweddaraf yn Sir y Fflint - adeiladu adeilad ymbaratoi newydd pwrpasol yn Dobsill.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn moderneiddio’r ffordd mae’n gweithio fel rhan o’i hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf trwy ei rhaglen pum mlynedd ‘Cydweithio i Lwyddo’. Mae gwella’r ystadau yn rhan annatod o’r ymrwymiad hwn a gallwn ddysgu sut y bydd y datblygiad hwn yn gyrru’r gwasanaeth ambiwlans ymlaen ar draws y sir.

Er mwyn dangos sut mae datblygiadau newydd yn mynd â’r Ymddiriedolaeth ymlaen, gall ymwelwyr edrych o gwmpas y stondinau gan wahanol adrannau a phartneriaid iechyd a sgwrsio gyda staff yn y digwyddiad.

Yn bresennol yn y digwyddiad fydd:
• Gwasanaethau Meddygol Brys (EMS) – bydd cynrychiolwyr staff ambiwlans llinell flaen wrth law i sgwrsio am eu rôl a sut maent yn ymateb i alwad 999 a wnaed gennych chi.
• Gwasanaethau Gofal Cleifion (PCS) – bydd cynrychiolwyr o’r gwasanaeth cludiant cleifion ar gael i sgwrsio am sut mae miloedd o gleifion yn cyrraedd eu hapwyntiadau clinigol bob mis diolch i staff PCS.
• Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned– bydd achubwyr bywyd gwirfoddol a hyfforddwyd gan staff Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar gael i ddangos yr offer a sgiliau cymorth cyntaf a ddysgwyd fel aelod o’r cynllun.
• Tîm Partneriaid mewn Gofal Iechyd– bydd staff o’r adran yn trafod ymwybyddiaeth iechyd a hybu gwaith a anelwyd at gefnogi rôl y gwasanaeth ambiwlans ar draws Cymru.
• Galw Iechyd Cymru– Nyrsys a chynghorwyr iechyd hyfforddedig yn dangos sut y gall Galw Iechyd Cymru eich helpu i gyrraedd y driniaeth iawn ar gyfer eich salwch neu anaf.
• Datblygiadau/ystadau lleol – bydd staff yn helpu ymwelwyr i ddeall trefn moderneiddio’r gwasanaeth ambiwlans a’r budd i’r gymuned leol.

Bydd cynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr, Prime Cymru, Gweithredu ar Nam Clyw a Mencap Cymru hefyd yn ymuno â’r Ymddiriedolaeth.

Dywedodd Cyfarwyddwr Rhanbarthol Gogledd Cymru, Gordon Roberts: “Rydym yn awyddus iawn i ddangos sut rydym yn gwella ansawdd gwasanaeth i’r cyhoedd yn Sir y Fflint ac rydym eisiau clywed eu barn ar sut rydym yn symud Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ymlaen i’r dyfodol. ”

“Trwy gyfarfod y gwasanaeth ambiwlans, gallwch ddysgu sut mae nyrsys yn ein helpu i sicrhau bod galwadau 999 yn derbyn yr ymateb iawn, canfod sut y gall cefnogaeth iechyd a gwybodaeth Galw Iechyd Cymru eich rhoi ar y trywydd iawn i gael cymorth a chanfod sut y gallwch chi wneud gwahaniaeth fel un o’r Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned gwirfoddol sy’n achub bywydau.”

Ychwanegodd: “Bydd y digwyddiad hwn yn eich helpu i ddysgu am yr holl haenau gwahanol o’r gwasanaeth a sut y gallant fod o fudd ichi os byddwch angen cefnogaeth a chymorth gyda’ch iechyd. Caiff ymwelwyr gyfle i siarad gyda grwpiau a sefydliadau eraill yn ystod y dydd hefyd.”


2 Apr 2012 10:36
Canslo eich cludiant