Welsh Ambulance Services NHS Trust

Gwasanaeth Ambiwlans yn agor drysau i gymuned Cei Connah

Ydych chi erioed wedi meddwl beth sy’n gyrru Gwasanaeth Ambiwlans Cymru?

Os hoffech ddysgu mwy am y gwasanaeth ambiwlans a’r bartneriaeth werthfawr, yna Cei Connah yw’r lle i fod nos Fawrth, 3 Ebrill.

Bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn cynnal digwyddiad yn y Neuadd Ddinesig, Rhodfa Wepre i’r cyhoedd ddysgu sut rydym yn gofalu amdanynt. Bydd y digwyddiad a gynhelir rhwng 6pm ac 8pm yn rhoi cyfleoedd i gyfarfod staff a dysgu am newidiadau er gwell yn y gwasanaeth ambiwlans.

Prif nod y noson fydd rhannu’r datblygiadau ystadau diweddaraf yn Sir y Fflint - adeiladu adeilad ymbaratoi newydd pwrpasol yn Dobsill.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn moderneiddio’r ffordd mae’n gweithio fel rhan o’i hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf trwy ei rhaglen pum mlynedd ‘Cydweithio i Lwyddo’. Mae gwella’r ystadau yn rhan annatod o’r ymrwymiad hwn a gallwn ddysgu sut y bydd y datblygiad hwn yn gyrru’r gwasanaeth ambiwlans ymlaen ar draws y sir.

Er mwyn dangos sut mae datblygiadau newydd yn mynd â’r Ymddiriedolaeth ymlaen, gall ymwelwyr edrych o gwmpas y stondinau gan wahanol adrannau a phartneriaid iechyd a sgwrsio gyda staff yn y digwyddiad.

Yn bresennol yn y digwyddiad fydd:
• Gwasanaethau Meddygol Brys (EMS) – bydd cynrychiolwyr staff ambiwlans llinell flaen wrth law i sgwrsio am eu rôl a sut maent yn ymateb i alwad 999 a wnaed gennych chi.
• Gwasanaethau Gofal Cleifion (PCS) – bydd cynrychiolwyr o’r gwasanaeth cludiant cleifion ar gael i sgwrsio am sut mae miloedd o gleifion yn cyrraedd eu hapwyntiadau clinigol bob mis diolch i staff PCS.
• Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned– bydd achubwyr bywyd gwirfoddol a hyfforddwyd gan staff Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar gael i ddangos yr offer a sgiliau cymorth cyntaf a ddysgwyd fel aelod o’r cynllun.
• Tîm Partneriaid mewn Gofal Iechyd– bydd staff o’r adran yn trafod ymwybyddiaeth iechyd a hybu gwaith a anelwyd at gefnogi rôl y gwasanaeth ambiwlans ar draws Cymru.
• Galw Iechyd Cymru– Nyrsys a chynghorwyr iechyd hyfforddedig yn dangos sut y gall Galw Iechyd Cymru eich helpu i gyrraedd y driniaeth iawn ar gyfer eich salwch neu anaf.
• Datblygiadau/ystadau lleol – bydd staff yn helpu ymwelwyr i ddeall trefn moderneiddio’r gwasanaeth ambiwlans a’r budd i’r gymuned leol.

Bydd cynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr, Prime Cymru, Gweithredu ar Nam Clyw a Mencap Cymru hefyd yn ymuno â’r Ymddiriedolaeth.

Dywedodd Cyfarwyddwr Rhanbarthol Gogledd Cymru, Gordon Roberts: “Rydym yn awyddus iawn i ddangos sut rydym yn gwella ansawdd gwasanaeth i’r cyhoedd yn Sir y Fflint ac rydym eisiau clywed eu barn ar sut rydym yn symud Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ymlaen i’r dyfodol. ”

“Trwy gyfarfod y gwasanaeth ambiwlans, gallwch ddysgu sut mae nyrsys yn ein helpu i sicrhau bod galwadau 999 yn derbyn yr ymateb iawn, canfod sut y gall cefnogaeth iechyd a gwybodaeth Galw Iechyd Cymru eich rhoi ar y trywydd iawn i gael cymorth a chanfod sut y gallwch chi wneud gwahaniaeth fel un o’r Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned gwirfoddol sy’n achub bywydau.”

Ychwanegodd: “Bydd y digwyddiad hwn yn eich helpu i ddysgu am yr holl haenau gwahanol o’r gwasanaeth a sut y gallant fod o fudd ichi os byddwch angen cefnogaeth a chymorth gyda’ch iechyd. Caiff ymwelwyr gyfle i siarad gyda grwpiau a sefydliadau eraill yn ystod y dydd hefyd.”


2 Apr 2012 10:36