'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Pa rolau gweithredol sydd ar gael o fewn Gwasanaethau Ambiwlans Cymru?

Mae tair graddfa o staff gweithredol o fewn Gwasanaeth Meddygol Brys yr Ymddiriedolaeth.  Y rolau sydd ar gael yw:

 1. Cynorthwy-ydd Gofal mewn Argyfwng
 2. Technegydd Meddygol Brys
 3. Parafeddygon

Beth yw gwaith y Gwasanaeth Gofal mewn Argyfwng?

Mae ambiwlansys y Gwasanaeth Gofal mewn Argyfwng (UCS) yn cefnogi’r criwiau brys drwy ymateb i alwadau lle mae trefniant i drosglwyddo claf mewn argyfwng i gael triniaeth naill ai o’i gartref neu o un o’r canolfannau triniaeth i un arall.  Wedi asesu’r cleifion hyn fel rhai sy’n addas i deithio gyda’r UCS, bydd y Meddyg Teulu neu Weithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol arall yn eu cyfeirio. Mae Cynorthwy-wyr Gofal mewn Argyfwng yn gweithio mewn cerbyd ambiwlans tebyg i un brys.  Hefyd, mae’r UCS yn darparu cefnogaeth i gludo cleifion sydd wedi’u hasesu gan Barafeddyg mewn Cerbyd Ymateb Brys.  Mewn achosion o’r fath, weithiau bydd y Parafeddyg yn teithio i’r ysbyty gyda’r claf a’r criw UCS.  Mae staff UCS wedi’u hyfforddi i ddarparu gofal ar unwaith i gleifion gan gynnwys cynnal bywyd sylfaenol a diffibrilio ynghyd â chymorth ambiwlans sylfaenol.

Hyfforddir staff UCS mewn gyrru er mwyn ymateb i alwad gan mai rhan o’u rôl yw cludo cleifion brys o un ysbyty i un arall.  Mewn achosion o’r fath, bydd tîm meddygol ysbyty’n mynd gyda’r tîm UCS.

Pwy sy’n rhan o’r criw mewn ambiwlans brys?

Y Gwasanaeth Meddygol Brys (EMS) sy’n delio â galwadau brys (999) a rhai argyfwng (rhai oddi wrth feddygon neu fydwragedd) ynghyd â rhai trosglwyddiadau rhwng ysbytai difrifol iawn.  Mae criw ambiwlans brys fel arfer yn cynnwys parafeddyg cofrestredig Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a Thechnegydd Meddygol Brys (EMT).

Mae’r Parafeddygon a’r EMTs wedi’u hyfforddi’n drylwyr ym mhob agwedd o ofal brys cyn-ysbyty ac mae ystod eang o gyfarpar gofal brys  yn ein hambiwlansys i reoli cleifion sy’n ddifrifol wael neu wedi’u hanafu’n ddifrifol.

Rhaid i’r criwiau fod â sgiliau uchel a’r gallu i drin a sefydlogi cleifion yn eu cartrefi os bydd hynny’n briodol neu i allu trosglwyddo cleifion i ysbyty heb unrhyw oedi diangen. Rhaid iddyn nhw feddwl yn sydyn ac yn bendant, ac eto gallu cynnig amgylchedd tawel a sicr i gleifion a pherthnasau.  Mae’r Parafeddygon a’r EMTs wedi’u hyfforddi fel gyrwyr ymateb brys a gallan nhw weithio mewn ambiwlansys neu mewn Cerbydau Ymateb Sydyn.

Mae gwaith Parafeddygon ac EMTs yn amrywiol ac yn heriol. Nid yw criwiau’n gwybod beth fydd yn eu hwynebu yn yr alwad nesaf ond maen nhw’n gwybod y bydd y cleifion a’u perthnasau’n dibynnu arnyn nhw i asesu a darparu triniaeth a all fod yn un cyffredin ond a all weithiau wneud gwahaniaeth rhwng bywyd, marwolaeth neu anabledd.  Nid yw’r amrywiaeth, cyfrifoldeb a’r ymreolaeth hyn yn addas i bawb ond mae’n rhywbeth sy’n gwahaniaethu rhwng rolau’r gwasanaethau ambiwlans a rolau gofal iechyd tebyg eraill.  Ymhen amser, mae cyfle i ddatblygu fel technegydd uwch neu ymarferydd parafeddygol uwch ynghyd â chyfle i ddatblygu fel arweinydd tîm neu symud i rôl rheoli.

Mae gwaith ambiwlans yn heriol, yn anrhagweladwy ond nid oes diffyg pethau diddorol nac amrywiaeth.  Gall fod yn swydd hynod foddhaus ond weithiau mae’n heriol yn gorfforol ac yn emosiynol.

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Mae’r Ymddiriedolaeth yn recriwtio a hyfforddi Cynorthwy-wyr Gofal mewn Argyfwng a Thechnegwyr Meddygol Brys.  Bydd gan Barafeddygon ddiploma neu radd gyntaf mewn Gwyddor Barafeddygol neu Ofal Cyn-Ysbyty o brifysgol a byddan nhw’n ymgeisio fel ymgeisydd cymwys. 

Y nodweddion personol i fod yn Gynorthwy-ydd Gofal mewn Argyfwng, EMT neu Barafeddyg yw:

 • personoliaeth aeddfed a chytbwys
 • anianawd gofalgar a thosturiol
 • gonestrwydd ac unplygrwydd
 • lefel resymol o synnwyr cyffredin
 • lefel dda o fedrusrwydd corfforol
 • sgiliau dyfeisgarwch a threfniadaethol
 • parodrwydd i weithio sifftiau

Rhaid i ymgeiswyr hefyd feddu ar:

 • drwydded yrru lawn sy’n cynnwys categorïau C1 a D1. Bydd yn rhaid i ymgeiswyr sydd wedi pasio eu prawf gyrru neu wedi cael eu trwyddedau gyrru wedi’u hail-adnewyddu ers 1 Ionawr 1997 sicrhau eu bod yn cael Categorïau C1 a D1
 • Rhoddir ystyriaeth i ymgeiswyr gyda hyd at dri phwynt ar eu trwyddedau.
 • Ni ddylech fod wedi cael eich euogfarnu am unrhyw drosedd yrru ddifrifol. 

Mae pob rôl yn gofyn am uwch wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd boddhaol, trwydded yrru gyfredol a bydd disgwyl i chi ddarparu tystiolaeth ddogfennol o’ch cymwysterau.

Mae gan bob rôl ei gofynion asesu mynediad ei hun. Byddwn yn darparu manylion y rhain i ymgeiswyr ar y rhestr fer.

PARAFEDDYG COFRESTREDIG Y CYNGOR PROFFESIYNAU IECHYD A GOFAL (HCPC)

I ymuno â’r Ymddiriedolaeth fel Parafeddyg, rhaid i chi gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal fel Parafeddyg.  Er mwyn cofrestru gyda’r HCPC bydd yn rhaid i chi fod wedi cwblhau Diploma cymeradwy neu raglen gradd gyntaf mewn Gofal Cyn-Ysbyty neu Wyddor Barafeddygol.  Mae’r rhaglenni hyn ar gael mewn prifysgolion ar draws y DU.

Mae hon yn ddolen i dudalen gwefan Prifysgol Abertawe a all roi mwy o fanylion i chi am ofynion mynediad presennol i’w gyrsiau .  Mae pob ymgyrch recriwtio Parafeddygon Cymwys yn cael ei hysbysebu drwy Swyddi GIG, www.jobs.nhs.uk

TECHNEGYDD MEDDYGOL BRYS (EMT)

Er mwyn gwneud cais i fod yn EMT, bydd yn rhaid i chi feddu ar o leiaf bump TGAU Gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg, Iaith Saesneg neu Iaith Gymraeg a phwnc Gwyddonol - neu gymwysterau addysgol cyfatebol.

Bydd y rhaglen hyfforddi gychwynnol ar gyfer Hyfforddai Technegydd Ambiwlans yn cynnwys:

 • tair wythnos o hyfforddiant preswyl fel gyrrwr ymateb brys
 • naw wythnos o hyfforddiant preswyl mewn Gofal Claf Cyn-Ysbyty yng Ngholeg Cenedlaethol Hyfforddiant Ambiwlans, Abertawe.

Yn dilyn cwblhau’r hyfforddiant yn llwyddiannus, anfonir hyfforddai i orsaf neu at grwp o orsafoedd lle byddan nhw’n parhau â’u hyfforddiant am gyfnod o 12 mis gan weithio o dan fentoriaeth EMTs a Pharafeddygon cymwys.  Cynhelir asesiadau cynnydd chwarterol yn ystod y cyfnod hwn a gwneir asesiad terfynol ar ôl 12 mis.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, ystyrir hyfforddai fel EMTs cymwys.

GWASANAETH GOFAL MEWN ARGYFWNG

Er mwyn gwneud cais am fod yn Gynorthwy-ydd Gofal mewn Argyfwng, rhaid i chi feddu ar leiafswm o bump TGAU Graddfa C neu uwch gan gynnwys Mathemateg, Saesneg Iaith neu Gymraeg Iaith a phwnc Gwyddonol - neu gymwysterau addysgol cyfatebol.

Mae’r rhaglen hyfforddi wreiddiol ar gyfer y Gwasanaeth Gofal mewn Argyfwng yn caniatáu i staff UCS drin a chludo cleifion llai difrifol i ysbytai.  Mae’n cynnwys:

 • Tair wythnos o hyfforddiant gofal cleifion, sy’n cynnwys sut i gynnal arsylwadau llinell sylfaen, y gallu i adnabod unrhyw broblemau gyda nhw a phryd i ofyn am gefnogaeth Parafeddyg brys neu EMT.   Mae’n hyfforddiant mewn bod yn “wasanaeth cyntaf” sy’n cynnwys rheolaeth gyntaf o ataliad y galon, problemau anadlu a phoen yn y frest.  Mae hyfforddiant statudol a gorfodol hefyd yn cael ei gynnwys yn y cwrs hwn e.e. llawio’n fwy diogel, datrys gwrthdaro, diogelu a rheoli heintiau.
 • Tair wythnos o hyfforddiant gyrrwr ymateb brys.

Gwelir ein holl gyfleoedd swyddi yma.  Er mwyn gwneud cais, gallwch fynd i www.jobs.nhs.uk. Gallwch hefyd gofrestru eich cyfeiriad e-bost ar wefan Swyddi GIG a bydd y safle wedyn yn awtomatig yn rhoi gwybod i chi pan fyddwn ni’n hysbysebu swyddi.

Gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion a swyddi gwag Gwasanaethau Ambiwlans Cymru drwy ein dilyn ar Twitter a thrwy ein Hoffi ar Facebook

Canslo eich cludiant