'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Gwasanaeth Gofal Cleifion

Beth mae’r Gwasanaeth Gofal Cleifion yn ei wneud?

Mae’r Gwasanaeth Gofal Cleifion (PCS) yn darparu cludiant nad yw’n fater brys i drigolion Cymru - y rhai nad sy’n gallu, am resymau meddygol, mynd i ysbytai a chanolfannau triniaeth.  Mae hyn yn cynnwys:

 • Apwyntiadau cleifion allanol
 • Cleifion ar gyfer triniaethau dialysis a chanser
 • Clinigau canolfannau dydd a seico-geriatreg
 • Derbyn a Rhyddhau, gan gynnwys trosglwyddiadau rhwng ysbytai

Mae’r gwasanaeth yn ddolen hanfodol rhwng cymunedau ac mae’n rhan annatod o’r pecyn gofal iechyd cyffredinol y mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru’n ei ddarparu yng Nghymru.

Mae amrywiol agweddau i gyflenwi gwasanaethau PCS:

 • Canolfannau cyswllt Cludiant Cleifion nad sy’n rhai Brys (NEPT) -  lle mae cleifion yn cysylltu â’r gwasanaethau ambiwlans i sicrhau cludiant nad sy’n un brys
 • Timau Cynllunio a Rheoli Dyddiol – sy’n gyfrifol am gydlynu adnoddau sydd ar gael
 • Staff ambiwlans gweithredol
 • Staff Cyswllt Ambiwlans - wedi’u lleoli mewn nifer o ysbytai
 • Rheolwyr Gwasanaethau Cwsmeriaid

Hyfforddir staff gweithredol PCS i ymateb i anghenion arbennig cleifion sy’n cael eu cludo, sef cymorth cyntaf, sgiliau gyrru arbenigol, technegau symud a llawio cleifion, cynnal bywyd sylfaenol (gan gynnwys diffibrilio allanol awtomataidd) a sgiliau gofal cleifion cyffredinol.

Mae’r PCS yn defnyddio cerbydau a ddyluniwyd yn arbennig i ddarparu lefelau priodol o ofal clinigol, cysur a diogelwch i gleifion.

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Y nodweddion sydd eu hangen i fod yn aelod llwyddiannus o’r PCS yw:

 • ymagwedd claf-ganolog
 • personoliaeth gytbwys, sy’n gallu gweithio’n dda o dan bwysau
 • ananiawd gofalgar a thosturiol
 • gonestrwydd ac unplygrwydd
 • safon uchel o addysg gyffredinol
 • lefel dda o fedrusrwydd corfforol a ffitrwydd personol
 • sgiliau dyfeisgarwch a threfniadaethol
 • y gallu i weithio’n unigol ynghyd â bod yn rhan o dîm

 Rhaid i ymgeiswyr ar gyfer swyddi staff gweithredol feddu ar:

 • safon uchel o addysg
 • drwydded yrru lawn sy’n cynnwys lleiafswm o gategori B (byddai categori C a D yn ddymunol)
 • rhoddir ystyriaeth i ymgeiswyr gyda hyd at dri phwynt ar eu trwyddedau
 • ni ddylech fod wedi cael eich euogfarnu am unrhyw drosedd yrru ddifrifol

Bydd yn rhaid i ymgeiswyr ar y rhestr fer fynd drwy gyfres o asesiadau mynediad a chyfweliadau - darperir manylion y rhain i ymgeiswyr llwyddiannus.

Mae pob rôl yn gofyn am uwch wiriad boddhaol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, trwydded yrru gyfredol a bydd disgwyl i chi ddarparu tystiolaeth ddogfennol o’ch cymwysterau.

Hyfforddiant
Bydd y rhaglen hyfforddi gychwynnol ar gyfer staff Gwasanaeth Gofal Cleifion yn cynnwys:

 • Pythefnos o hyfforddiant cynefino, yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i’r staff i sicrhau bod anghenion arbennig cleifion yn cael eu cyflawni ynghyd â chymorth cyntaf, cynnal bywyd sylfaenol a sgiliau gofal cleifion.  Mae hyfforddiant statudol a gorfodol hefyd yn cael ei gynnwys yn y cwrs hwn e.e. llawio mwy diogel, datrys gwrthdaro, diogelu a rheoli heintiau.
 • Wythnos o hyfforddiant gyrru.

Gwelir ein holl gyfleoedd swyddi yma.  Er mwyn gwneud cais, gallwch fynd i www.jobs.nhs.uk. Gallwch hefyd gofrestru eich cyfeiriad e-bost ar wefan Swyddi GIG a bydd y safle wedyn yn awtomatig yn rhoi gwybod i chi pan fyddwn ni’n hysbysebu swyddi.

Gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion a swyddi gwag Gwasanaethau Ambiwlans Cymru drwy ein dilyn ar Twitter a thrwy ein Hoffi ar Facebook

 

Canslo eich cludiant