'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae'r Gwasanaeth Ceir Ambiwlans yn rhan hanfodol o'r Gwasanaeth Gofal Cleifion. Tîm o yrwyr gwirfoddol ymroddedig sy'n defnyddio eu ceir eu hunain ac yn rhoi eu llafur am ddim yw Gwasanaeth Ceir Ambiwlans.

Mae 'r gyrwyr hyn yn teithio 8 miliwn o filltiroedd bob blwyddyn i roi cludiant i gleifion sy'n gyfyngedig o ran symud ond yn gallu mynd  i mewn ac allan o gar. Mae gyrwyr ceir gwirfoddol yn gwneud gwahaniaeth aruthrol i gleifion ledled Cymru sy'n ddibynnol arnynt am gludiant i apwyntiadau ysbyty ac yn ôl.

Mae cynllun moderneiddio Gwasanaethau Ambiwlans Cymru', Amser i Wneud Newid, yn datgan:

“Gan fwyaf, y Gwasanaeth Ceir Ambiwlans yw'r modd mwyaf cost-effeithiol, prydlon a chysurus o gludo cleifion i apwyntiadau arferol. Strategaeth yr Ymddiriedolaeth fydd defnyddio'r Gwasanaeth fel cludiant dewisol i gleifion sy'n cwrdd â'r meini prawf”

Mae Gyrwyr Ceir Ambiwlans yn fynych yn cludo cleifion ac yn datblygu perthynas gref gyda nhw. I'r gyrwyr eu hunain, gall y profiad fod yn un boddhaus iawn

Dywed un gyrrwr gwirfoddol cyson yn ardal Ceredigion, Mair Brown “Fel gyrrwr ambiwlans, rwy'n teimlo mod i'n darparu gwasanaeth i'r ardal ac, ar yr un pryd, yn rhyddhau ambiwlansys i'r cleifion sydd ag angen triniaeth feddygol ar eu ffordd i'r ysbyty, neu sydd, am resymau eraill, yn methu gwneud y siwrne mewn car.”

Mae Gyrwyr Ceir Ambiwlans yn cael lwfans fesul milltir am bob milltir maen nhw'n ei gyrru ar ran y gwasanaeth - i dalu am gostau sylfaenol defnyddio'r car.  

Ar hyn o bryd, rydym wrthi'n datblygu pecyn hyfforddiant i yrwyr gwirfoddol fydd yn cynnwys cymorth cyntaf, trafod â llaw a hyfforddiant gyrrwr.  

Canslo eich cludiant