'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Clefyd y galon yw un o brif achosion marwolaeth yng Nghymru, gyda thrawiadau ar y galon yn achosi’r mwyafrif o farwolaethau.  Bydd trawiad ar y galon (gnawdnychiad myocardiaidd) yn digwydd pan fod llif y gwaed yn y rhydweliau yn gostwng cymaint fel bod rhan o gyhyr y galon yn marw.  Gall y rhan fwyaf o drawiadau ar y galon gael eu trin yn llwyddiannus ac achub bywyd os rhoddir help meddygol (cyffur chwalu ceulad) ar unwaith.  Mae’r Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol yng Nghymru yn gosod y safon dylai bobl sy’n dioddef trawiad ar y galon dderbyn therapi thrombolytig (y cyffur chwalu ceulad) o fewn 60 munud o alw am cymorth proffesiynol.

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ceisio addysgu bobl ar draws Cymru am clefyd y galon a sut i adnabod arwyddion a symptomau trawiad ar y galon.  Mae’n hanfodol fod y cyhoedd yn adnabod yr arwyddion yma er mwyn i ni gael y siawns gorau posib i gyrraedd y claf a dosbarthu’r cyffur chwalu ceulad hanfodol o fewn 60 munud. Po gyntaf y rhoddir triniaeth, po fwyaf effeithiol a chynyddir y siawns o oroesi

Os ydych yn credu fod chi, neu rhywun arall yn dioddef trawiad ar y galon, deialwch 999 am ambiwlans brys ar unwaith.

 

 

Adnabod y symptomau

Dyma symptomau cyffredinol trawiad ar y galon:

  • Poen gwasgol yng nghanol y frest
  • Poen yn gwasgaru i’r breichiau, gwddf neu’r gên
  • Teimlo’n sâl yn ogystal a poen yng nghanol y frest
  • Teimlo’n chwyslyd yn ogystal a poen yng nghanol y frest
  • Diffyg anadlu yn ogystal a poen yng nghanol y frest

 

Dyma symptomau llai cyffredinol trawiad ar y galon:

·        Poen gwanio, brifo neu teimlad ‘trwm’ yn y frest

·        Anesmwythder yn y frest sy’n gwneud i chi deimlo’n sâl

·        Poen yn y frest sy’n gwasgaru i’r cefn neu’r stumog

·        Poen yn y frest sy’n teimlo fel achos gwael o ddiffyg traul

·        Teimlo’n benysgafn yn ogystal a poen yn y frest

 

Gall y boen parhau am cwpl o funudau hyd at sawl awr.  Ni fydd symud o gwmpas, newid eich sefyllfa na gorffwys yn lleddfu na cael gwared o’r poen.

 

Cofiwch ni fydd pawb yn dioddef yr un symptomau, os ydych chi neu unrhyw un arall yn dioddef unrhyw un o’r symptomau, gofynnwch am help meddygol.  Peidiwch ag aros.

Lawr Gwylio’r Galon

Cysylltiadau Defnyddiol –

 

Galw Iechyd Cymru

Gwyddoniadur Iechyd

Mae mynediad at gwybodaeth iechyd yn sicrhau hybu pwysigrwydd iechyd a lles da ac yn galluogi i bobl gymryd rhan actif mewn rheolaeth eu iechyd.  Mae’r cysylltau isod at taflenni gwybodaeth o fewn Gwyddoniadur Iechyd Galw Iechyd Cymru.

 

Trawiad ar y galon 
 

Clefyd coronaidd y galon 
 

Pwysedd Gwaed (Uchel) 
 

Angina


Gwasanaethau Iechyd, Cymorth a Lles
Gallwch ddod o hyd i grwpiau lleol a cenedlaethol sy'n darparu amrywiaeth eang o wasanaethau iechyd, cymorth a lles drwy chwilio cronfa ddata Galw Iechyd Cymru drwy ddefnyddio'r cyswllt isod.  Rhowch eich côd post neu tref i mewn a defnyddiwch 'Heart' fel eich pwnc i weld beth sydd ar gael yn eich ardal chi.

Chwilio am wasanaeth Iechyd, Cymorth a Lles

Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol - Clefyd Cardiaidd

Mae Fframweithiau Gwasanaeth Cenedlaethol yn gosod allan safonau i wella cysondeb a safon gofal a gwasanaethau iechyd ar draws Cymru.  Mae'r cyswllt isod at  y Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol Clefyd Cardiaidd sy'n gosod safonau am wasanaethau oedolion, mae'r safonau yn rhoi sail i gynllunio a ddatblygu gwasanaethau am atal, asesu, triniaeth ac adsefydlu.

Interim National Service Framework for Cardiac Disease - September 2008 (Saesneg yn unig)

 

British Heart Foundation

Yr elusen sy’n arwain y brwydr yn erbyn clefyd y galon a clefydau cylchrediad – achosion mwyaf marwolaeth yn y DU yw’r British Heart Foundation.  Maent yn trawsgronni ymchwil, addysg ac offer arbenigol, ac yn helpu cleifion i ddychwelyd at fywyd actif a bywiog.  Mae eu gwefan yn llawn o wybodaeth defnyddiol am cadw eich calon yn iachus ac am fyw gyda cyflwr y galon, gallwch ymweld a'u gwefan yma www.bhf.org.uk . 

 

Gwyliwch trawiad ar y galon

Mae’r British Heart Foundation wedi creu ffilm bythgofiadwy, dau funud o hyd sy’n galluogi i chi cael profiad o weld beth sy’n digwydd pan fod rhywun yn cael trawiad ar y galon.
Watch your own heart attack - fersiwn safonol

Watch your own heart attack - fersiwn BSL

Heart Helpline

Mae’r British Heart Foundation yn cynnig llinell gymorth i gael gwybodaeth a cymorth am unrhywbeth i wneud gyda’r galon.  Y rhif ffôn yw 08450 70 80 70 ac ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Gwener rhwng 9 y bore a 6 y prynhawn (codi’r tâl lleol am y galwadau).

 

Cynllun Heartstart DU

 

Menter gan y British Heart Foundation i ddysgu aelodau or cyhoedd beth i wneud mewn argyfyngau bygwth bywyd; sgiliau syml i achub bywydau.

 

Mae’r cyrsiau i unrhyw un aelod o’r cyhoedd sydd dros deg oed ac byddant yn dysgu amrywiaeth o sgiliau Triniaeth Cynnal Bywyd Brys.  Nifer o weithredai sydd angen i gadw person yn fyw mewn argyfwng yw Triniaeth Cynnal Bywyd Brys cyn fod help proffesiynol yn cyrraedd.  Mae hyn yn cynnwys delio gyda anafedigion ymwybodol ac anymwybodol, trawiad ar y galon, tagu neu gwaedu’n drwm.

 

Am fwy o wybodaeth am Heartstart DU, i ddarganfod os oes cynllun yn eich ardal chi neu os ydych yn meddwl am drefnu cynllun, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Canslo eich cludiant