'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru’n casglu storïau digidol oddi wrth gleifion, gofalwyr a defnyddwyr gwasanaethau. Gall y storïau sôn am unrhyw brofiad o ddefnyddio’r gwasanaeth ambiwlans, da a drwg. Ffilmiau personol, byr sy’n cael eu creu drwy ddefnyddio recordiad o lais a lluniau yw storïau digidol. Darlun o brofiad person o lygad y ffynnon yw canlyniad hyn. Mae storïau digidol yn offeryn pwerus a all helpu’r Ymddiriedolaeth i edrych yn fanwl ar ei harferion presennol a’n helpu ni i ddatblygu a gwella’r gwasanaethau a gynigir i gleifion.

Os hoffech chi rannu eich stori am eich profiad o ddefnyddio un o’n gwasanaethau neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am Storïau Digidol, gallwch gysylltu â’r Tîm Profiad y Claf a Chynnwys y Gymuned ar 01792 311773 neu anfon neges e-bost at ppi.team@wales.nhs.uk.

Isod mae dewis o storïau i chi eu gwylio.

Disgwyliadau a Profiadau Pobl Hyn 
Fel rhan o'n ymgysylltu parhaus â Phobl Hyn, rydym wedi cwrdd â nifer o unigolion, grwpiau a fforymau ar draws Cymru i gipio profiadau pobl hyn ac i ddysgu am yr hyn y maent yn ei ddisgwyl wrth alw Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Mae rhai themâu cyffredin a ddaeth i'r amlwg oedd yr awydd i gael eu trin gan staff proffesiynol, gwybodus a chyfeillgar, yr angen i gael eu trin fel unigolyn a phwysigrwydd cynnal urddas a pharch.

Gallwch weld ein fideo byr yma i ddysgu mwy am yr hyn y mae Bobl Hyn wedi bod yn dweud wrthym.

Mae hyn yn gyswllt i YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YWeSEb1VNcY

Stori Geoff

Ym mis Rhagfyr 2015, gwnaethom gyfarfod Geoff, claf arennol a oedd yn cael rhai problemau cyrraedd a gadael ei apwyntiadau, ac yn gorfod aros am amser hir i gael ei ddewis i fynd adref. Mae Geoff wedi'i gofrestru'n ddall, ac yn sôn am ei rwystredigaeth gyda'r trefniadau cynllunio o fewn ein gwasanaeth, yn enwedig o gael colli golwg.

Gwrandewch ar Geoff yma.

Cyrraedd yn gynnar - Sroti Reuben

Daeth, Joe-Aan Duthie, parafeddyg o Abertawe i Fwrdd Ymddiriedolaeth ym  mis Medi, i sôn am ei phrofiad wrth ymateb i alwad o enedigaeth Reuben a anwyd cyn pryd ym mis Mai. Derbyniwyd y stori yn dda iawn ac rydym wedi cyfarfod â Joe-Aan a rhieni Reuben  ers hynny i recordio eu stori. Gweler y stori yma.

Wnaeth rhieni Reuben canmol Joe-Aan a'r criw am eu hymateb cyflym ac ar mwyn mynd a nhw i'r lle iawn ar gyfer y driniaeth gywir. Hefyd wnaeth Joe-Aan canmol pob un o'r gweithwyr proffesiynol gofal iechyd eraill a oedd yn gysylltiedig â genedigaeth a gofalu am faban Reuben.

Evan yr Arwr

Ym mis Ebrill 2015, wnaeth mam Evan cwympo yn y cartref. Roedd Evan, sy'n 7, yn ddewr a galwodd 999. Wnaethom rhannu'r stori hon gyda'n Pwyllgor Ansawdd, Profiad y Claf a Diogelwch ym mis Mai, ac yn awr wedi gallu recordio Evan a'i fam ar fideo. Gweler y stori yma. Rydym hefyd wedi gweithio gyda ysgol Evan i siarad â'r plant am yr hyn sy'n digwydd pan fyddwch yn ffonio 999.

Yn dilyn y stori hon rydym yn edrych ar wella ein technegau holi wrth siarad â phlant a phobl ifanc dros y ffôn.

Stori Sally

Gwyliwch yma: Stori Sally

'Rhestr ddymuniadau' Sally fydd i gael gwasanaeth cludiant cartref cyflymach, yn enwedig pan mae hi'n teimlo'n sâl ac yn flinedig iawn ar ôl cael triniaeth. Mae'n teimlo bod cerbydau Ambiwlans yn 'sigledig' i deithio ar.

Rydym yn gweithio gyda staff i wella profiad dydd i ddydd Sally o ddefnyddio ein gwasanaeth cludiant di-frys i'r ysbyty. Rydym hefyd yn gweithio ar foderneiddio rhan yma o'r  gwasanaeth fel rhan o drawsnewid y gwasanaeth Ambiwlans.

Gwybodaeth ar flaen fy mysedd

Gwyliwch yma: Gwybodaeth ar flaen fy mysedd
Beth ddigwyddodd nesaf... 

Mae’r stori hon yn amlygu pa mor ddefnyddiol yw gwefan Galw Iechyd Cymru fel arf i aelodau’r cyhoedd dderbyn gwybodaeth, yn arbennig rhybuddion iechyd. O ganlyniad i’r stori hon, rydym yn trefnu ymgyrch Cymru gyfan i godi ymwybyddiaeth am y wefan a’r prif nodweddion.

Canslo eich cludiant