'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Ymunais â’r Gwasanaethau Ambiwlans yn 2004 fel technegydd dan hyfforddiant a bum yn ddigon lwcus i gael lle yn Fflint. Mae wedi parhau i fod yn orsaf gartref i mi o hyd. Ar ôl cwblhau fy nghwrs, dechreuais fel technegydd yn Rhagfyr 2005 ac nid wyf wedi edrych yn ôl ers hynny.

Mae diwrnod arferol yn dechrau i mi am 5.30 a.m. pan fydda i’n codi a pharatoi i ddechrau ar fy sifft 7.30am-7.30pm o orsaf ambiwlans Fflint.. Bydda i’n mynd ar fy meic o’r Wyddgrug ac fel arfer yn cyrraedd rhag ofn bydd y criw ar ddyletswydd yn dal allan neu fod yn rhaid i mi gael gwybod rhywbeth cyn dechrau ar y sifft.

Bydd y criw yn trosglwyddo unrhyw negeseuon y byddan nhw wedi eu derbyn o’r ystafell reoli ac sy’n bwysig i ni wybod.

Mae fy nghydweithiwr a mi’n gwirio’r cerbyd a’r cyfarpar ynddo ac yna byddwn yn dechrau ar y sifft. Y peth da i mi am rota yw nad dim ond y sifft hon y bydda i’n gweithio. Gallaf weithio o 10am-10pm neu hyd yn oed o 6pm - 3am drannoeth, mae’n amrywiol.

Yn gyffredinol, bydda i’n gweithio o gwmpas ardaloedd Sir y Fflint a Wrecsam ond, mae’n amlwg, os bydd rhywun angen ambiwlans, mae’n rhaid i ni fynd lle mae ein hangen. Rydw i wedi gweithio yn y Rhyl a Phrestatyn cyn hyn; nid yw’n anghyffredin i mi fod dros y ffin yn cynorthwyo Gwasanaethau Ambiwlans y Gogledd Orllewin yn ardal Cilgwri.

Fel technegydd, gallaf roi ocsigen, defnyddio nebiwlydd ar gyfer achosion o asthma, rhoi nwy ac aer i leddfu poen, rhoi gel glwcos i gleifion diabetes a rhoi aspirin ar gyfer poen yn y frest. Ochr yn ochr â’r sgiliau clinigol, dysgais sut i wneud claf yn gyfforddus.

Mae dyddiau da a dyddiau drwg yn y swydd ond rydych bob amser yn llwyddo i weld yr ochr bositif i’r hyn yr ydych yn ei wneud. Hon yw’r swydd orau yn y byd ond gall hefyd fod y swydd waethaf yn y byd. Cefais fy ngalw i achos lle’r oedd dyn 37 oed yn cael ataliad y galon. Roeddem yn mynd drwy’r drws pan glywais ei ferch yn dweud nad oedd hi’n gwybod a fyddai ganddi dadi. Gwnaeth hynny i mi deimlo’n hynod o drist. Ond yn ddiweddar, roeddwn yn helpu i eni fy nhrydydd babi ac mae hynny mor braf i ni a’r rhieni.

Cefais fy ngalw at bensiynwraig hyn oedd wedi syrthio a thorri ei dwy goes; roedd yn waith anodd helpu’r claf ac roeddem yn amheus a fyddai’n goroesi’r cwymp. Ond, yn rhyfedd ddigon, cawsom ein galw i’r un cyfeiriad ychydig fisoedd yn ddiweddarach a gweld y claf yn rhuthro at y drws ar ei ffrâm ‘zimmer’ i’n cyfarch gyda syndod gan mai meddyg roedden nhw ei angen! Roedd yn braf gweld bod yr hyn a wnaethom i’r claf wedi troi allan yn dda.

Pan fydda i’n wynebu rhywbeth ychydig yn wahanol fel trawma mawr, mae hyn yn eich profi ond mae’n cadw’r swydd yn ddiddorol er hynny.

Nid oes dau ddiwrnod yr un fath i mi yng Ngwasanaethau Ambiwlans Cymru. Gall un sifft fod yn eithaf undonog gyda phedair neu bump o fân dasgau, tra drannoeth gallwch wynebu dwsin o dasgau gyda rhai ohonyn nhw ddigwyddiadau mawr. Mae’n braf cael tasgau sy’n gwthio fy sgiliau er mwyn i mi allu gwneud gwahaniaeth i rywun sy’n wynebu senario bygwth bywyd.

David Carter
Technegydd gorsaf ambiwlans Fflint
32 oed

Canslo eich cludiant