'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Roedd tri aelod o’m teulu yn y Gwasanaethau Ambiwlans yn barod …fi oedd y pedwerydd.

Gadewais y Coleg ym 1993, ac ar ôl astudio ar gwrs Busnes a Chyllid, roeddwn yn barod i astudio’r Gyfraith yn y Brifysgol. Er ei fod wedi bod yn fy natur i fod eisiau helpu eraill, nid oeddwn wedi ystyried gyrfa yn y Gwasanaethau Ambiwlans hyd nes i mi glywed am swyddi gwag yn Ystafell Reoli Ambiwlans Canol Morgannwg. Roedd hyn yn rhoi achos i mi ail-asesu fy opsiynau ar gyfer y dyfodol felly cyflwynais gais am swydd, llwyddais a threuliais yr 11 mlynedd nesaf yno. Nid wyf wedi edrych yn ôl ers hynny.

Dechreuais weithio i’r cyn Wasanaethau Ambiwlans Canol Morgannwg fel Cynorthwy-ydd Ystafell Reoli. Roedd fy nyletswyddau’n amrywiol yn delio gydag ymholiadau cyffredinol, mewnbynnu data cyfrifiadurol ar gyfer ceisiadau Gwasanaethau Cludo Cleifion o Ysbytai a Meddygfeydd a hefyd derbyn galwadau brys 999. Ystafell Reoli Ambiwlans yw canolbwynt y Gwasanaethau Ambiwlans, amgylchedd heriol dyddiol i weithio ynddo a gallaf ddweud â’m llaw ar fy nghalon i mi fwynhau fy amser yno. Ym 1995, cefais fy newis i gymryd rhan mewn rhaglen gyfnewid gyda grwp o Barafeddygon lleol ac ymweld â Rheolwyr a Pharafeddygon Tân ac Achub Americanaidd yn Denver, Colorado, UD. I mi, dyma oedd taith fy mywyd a gwnaeth i mi sylweddoli efallai mai hwn yw’r llwybr gyrfa i mi ar gyfer y dyfodol.

Yn ddiweddarach, fi oedd y cyd Hyrwyddwr Dosbarthu Meddygol (AMPDS) Rhanbarth De Ddwyrain Cymru yn archwilio a rheoli perfformiad y rhai oedd yn Derbyn Galwadau a gweithio’n agos gyda chydweithwyr EMS. Ar yr adeg hon o’m gyrfa, roeddwn am ddilyn rôl fwy heriol ac yn ystod 2003, ymgeisiais am swydd fel Technegydd Ambiwlans dan Hyfforddiant y Gwasanaethau Meddygol Brys (EMS). Cefais gyfweliad yng Ngogledd Cymru ac yn Abertawe a bum yn ddigon ffodus i gael cynnig swyddi yn y ddau Ranbarth. Penderfynais dderbyn y swydd oedd agosaf i’m cartref sef Gorsaf Ambiwlans Maesteg.

Dwy flynedd yn ddiweddarach, roeddwn ar gwrs i Barafeddygon oedd yn cael ei gynnal yn Ysgol Hyfforddi Gogledd Cymru, Abergele. Roedd y cwrs hyfforddi’n anodd. Dywedodd cydweithiwr wrthyf y byddai’n heriol ac yr oedd! Roedd y pwysau arno, roeddwn ymhell o gartref, roeddwn yn astudio hyd hanner nos bron bob dydd oherwydd bod angen dysgu llawer o wybodaeth mewn cyfnod byr o amser. Roedd y cwrs preswyl yn para 7 wythnos hir ac yn cynnwys dysgu gwybodaeth Gardiaidd, Resbiradol a Systemau Nerfol, Trawma, CPR Uwch, Paediatreg a hyd yn oed Mamolaeth! Fodd bynnag, roedd y Swyddogion Hyfforddi yno’’n wych ac yn gefnogol iawn. Yna, bum ar leoliad 5 wythnos mewn ysbyty lle cefais brofiad gwerthfawr yn gweithio yn yr Adran D&A, yn yr Uned Gofal Cardiaidd ac yn y Theatr lle datblygais fy sgiliau Parafeddygol newydd fel pibellu a rhoi tiwbiau endotraceaidd. Y nodweddion ar gyfer Parafeddyg da yw bod ag awydd go iawn i helpu eraill, bod yn barod i ddysgu a chymhwyso’r wybodaeth honno, bod â sgiliau cyfathrebu/pobl da a synnwyr cyffredin!

Trosglwyddais yn fuan i’m Rhanbarth fy hun gan weithio ochr yn ochr â Pharafeddyg am 18 mis yng Ngorsaf Ambiwlans y Gelli ac ennill arweiniad ac arfer gwerthfawr fel Parafeddyg cymwys. Yn ystod 2007, llwyddais i ennill y swydd i weithio ar fy mhen fy hun mewn car a elwir yn Gerbyd Ymateb Sydyn. (RRV)

Mae’r RRV yn cynnig ymateb prydlon ac fel arfer yn cael ei anfon mewn ymateb i’r galwadau brys 999 mwyaf difrifol a elwir yng Nghategori A - problemau a allai fygwth bywydau. Mae’r rhain yn bobl sydd wedi mynd yn sâl yn sydyn yn eu cartrefi neu yn eu gwaith a gallan nhw fod yn dioddef gan Drawiad y Galon, Strôc neu â Phroblemau Anadlu. Sefyllfaoedd eraill posibl fydd damweiniau ffyrdd difrifol neu dân mewn cartref. Rydw i’n gweithio’n bennaf yn ardal Cwm Rhondda ond gallaf gael fy anfon at unrhyw achos brys a all fod o fewn Rhanbarth De Ddwyrain Cymru. Nod yr RRV yw crwydro’r gymuned yn gyson a chynnig targed ymateb 8 munud diogel. Gall hyn osod rhywfaint o bwysau oherwydd yr ardal eang; fodd bynnag, byddaf yn ceisio aros yn agos i fannau lle gwyddys bod y galw mwyaf.

Pan fydda i’n cyrraedd cyfeiriad, fy nhasg ar unwaith yw asesu’r claf, canfod achos tebygol y salwch a defnyddio fy hyfforddiant, sgiliau a fy ngwybodaeth i ddarparu’r driniaeth neu’r gefnogaeth angenrheidiol hyd nes i’m cydweithwyr yn yr EMS gyrraedd mewn ambiwlans. Rydw i’n mwynhau’r cyfrifoldeb ychwanegol o wneud penderfyniadau ar fy mhen fy hun am y driniaeth i’m claf a gwybod, mewn rhai achosion lle mae eiliadau’n cyfrif, fy mod yn gwneud gwahaniaeth drwy wneud fy ngorau. Mae gen i ddiffibriliwr, bag ymateb sy’n cynnwys amrywiol gyffuriau meddygol gan gynnwys ocsigen a rhai i gadw’r llwybr aer yn glir - popeth sydd ei angen i helpu’r claf cyn ei gludo i D&A.

Rydw i’n gweithio sifftiau 12 awr ac yn rhannu rhestr ddyletswydd gyda phedwar cydweithiwr arall. Mae ein patrymau sifft yn amrywio drwy’r wythnos. Ar sifft dydd, bydda i’n dechrau am 07:00 ac yn gorffen am 19:00 ac ar sifft hwyr yn dechrau am 14:00 ac yn gorffen am 02:00, mae hyn yn cynnwys penwythnosau a gwyliau banc.

Y llynedd, cefais alwad at achos lle’r oedd amheuaeth ei fod wedi cael strôc. Roeddwn yn adnabod y cyfeiriad wrth iddo ddod dros y radio ac roeddwn yno mewn dim. Hen ddyn oedd y claf oedd wedi cael strôc yn ei ystafell fyw ac roedd y teulu wedi casglu o’i gwmpas ond heb fod yn gwybod beth i’w wneud. Wrth i mi fynd i mewn drwy ddrws yr ystafell, gwaeddodd gwraig y claf arno ‘mae’r bachgen papur yma!’ . Roeddwn i’n arfer dosbarthu papur i’r ty hwnnw flynyddoedd yn ôl. Ar ôl ei drin â chyffuriau, teithiais gydag ef i’r ysbyty yn yr ambiwlans. Diolch i’r drefn, sefydlogodd ei gyflwr yn D&A ac yna euthum i ymweld â’r teulu i sicrhau eu bod yn iawn. Anfonodd y teulu lythyr hyfryd o ddiolch i’r Orsaf Ambiwlans a chefais I a dau o’m cydweithwyr lun wedi’i dynnu gydag ef.

Drwy weithio ar EMS, mae’n bosibl cael profiad o amrywiol eithafion hapusrwydd a thristwch mewn un sifft. Gallwn fod yn helpu a gwneud y gwahaniaeth hwnnw sy’n cyfrif ac yna’n ddiweddarach yn cael ein hwynebu â chlaf sydd wedi cael anafiadau aruthrol. Mae’n anodd. Dywed nifer o bobl na fydden nhw’n gallu gwneud fy swydd oherwydd na fydden nhw’n gallu ymdopi ond mae bod ag awydd go iawn i helpu pobl yn ystod cyfnod o angen ynghyd â’r hyfforddiant a’r sgiliau sydd gennyf i wneud fy ngorau a chefnogaeth emosiynol fy nghydweithwyr a’m teulu’n help. Uwchlaw pob peth arall, rydw i’n mwynhau fy ngwaith ac ni fyddwn yn ei newid am y byd.

NEIL PHELPS, 36 oed.
PARAFEDDYG YMATEB SYDYN – Yng Ngorsaf Ambiwlans y Gelli
Canslo eich cludiant