'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn cydnabod fod gan blant a phobl ifanc hawl i ddisgwyl gofal iechyd sy’n ddiogel ac yn eu hamddiffyn rhag niwed.  Mae’r Ymddiriedolaeth yn gweithredu diwylliant agored, ymwybodol a diogel, sy’n gwrando ar lais y plentyn.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn rhannu cyfrifoldeb i hybu lles plant a’u hamddiffyn rhag niwed sylweddol.  Mae’r Ymddiriedolaeth yn cydweithio gyda sefydliadau statudol eraill, gweithwyr proffesiynol, y sector gwirfoddol a’r gymuned ehangach i ateb y gofynion mewn cysylltiad ag amddiffyn a gwarchod plant.

Dogfennau defnyddiol
Mae’r dogfennau canlynol yn cynnig arweiniad i bob sefydliad a gweithwyr proffesiynol ar draws Cymru gan amlinellu sut y dylai pawb gydweithio i warchod a hyrwyddo lles plant a’u hamddiffyn rhag niwed.

Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan

Safeguarding Children & Young People Affected by Domestic Abuse

Diogelu Plant: Gweithio gyda'n gilydd o dan Ddeddf Plant 2004

Dweud Eich Dweud.
Hoffem wybod eich barn am ein gwasanaethau, y da a’r dim cystal.
Os byddwch angen mynegi pryder, dilynwch y cyswllt isod a byddwn yn ei ymchwilio a gwneud rhywbeth am y peth.

Gweithio i Wella : Mynegi pryder am y GIG o 1 Ebrill 2011

Cysylltu gyda'r tîm diogelu plant
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Diogelu Plant, cysylltwch â ni drwy ffonio 01792 776252 o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod oriau swyddfa drwy ofyn am y Tîm Diogelu Plant.

Byrddau Amddiffyn Plant Lleol
Mae’r Ymddiriedolaeth yn gweithio gyda phob Bwrdd Amddiffyn Plant Lleol (LSCB) yng Nghymru.  Tasg pob LSCB yw amddiffyn a hybu lles plant a phobl ifanc yn yr ardal.
Gwybodaeth bellach a manylion cyswllt pob LSCB.

Gwasanaethau eiriolaeth

Os nad ydych yn hapus gyda’r gofal gawsoch gan y gwasanaeth ambiwlans, efallai y byddwch yn dymuno siarad gydag eiriolydd.  Mae eiriolydd yn rhywun sy’n eich helpu i ddweud eich dweud a rhoi eich barn.  Gallant gynnig cefnogaeth, gwybodaeth a chyngor a’ch helpu i gwyno os dymunwch.  Mae eiriolydd yn annibynnol o’r gwasanaeth a bydd yn siarad gyda chi’n gyfrinachol.  Mae gennych hawl i eiriolydd yn rhad ac am ddim. 

Er mwyn trefnu eiriolydd, byddwch angen cysylltu â’r Bwrdd Iechyd Lleol.  Gallwch weld manylion cyswllt y Bwrdd Iechyd trwy glicio yma

Yn ogystal, os byddwch angen mwy o gyngor neu gefnogaeth, gallech ffonio MEIC, llinell eiriolaeth a chefnogaeth genedlaethol i blant a phobl ifanc ar 080880 23456 neu ar lein www.meiccymru.org.

Canslo eich cludiant