'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Holiadur Cleifion Cymru gyfan
Cyfathrebu gyda chleifion yn eu dewis iaith
Mae’n ofynnol yn statudol i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru gynnig gwasanaeth dwyieithog yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Rydym yn cydnabod fod gan bob claf hawl i gyfathrebu yn eu dewis iaith. Y nod yw cynnig gwasanaeth cwbl ddwyieithog i ddefnyddwyr gwasanaeth.

Rydym yn cynnig nifer o wasanaethau sydd angen cyfathrebu trwy sawl ffurf gwahanol:
  • Wyneb yn wyneb
  • Dros y ffôn
  • Yn ysgrifenedig
  • Ar ein gwefan
A fyddech chi cystal â chymryd ychydig funudau i gwblhau ein holiadur os gwelwch yn dda. Bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir yn cael ei thrin yn gyfrinachol.

1. Ydych chi erioed wedi defnyddio gwasanaeth Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru?2. Ydych chi wedi derbyn ymateb o fewn y 6 mis diwethaf?1. Pa un o wasanaethau Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wnaethoch eu defnyddio?
2. Oeddech chi’n gallu siarad gyda staff yn eich dewis iaith?

3. Gawsoch chi gynnig gwasanaeth dwyieithog?

4. Allwch chi nodi eich profiad (dwyieithog) o ddefnyddio’r gwasanaeth?

5. Pa mor fodlon oeddech chi gyda safon y Gymraeg a’r Saesneg yn y gwasanaeth wnaethoch ei dderbyn?

6. Nodwch os ydych:7. Ydych chi'n teimlo'n fwy cyfforddus yn cyfathrebu yn y Gymraeg?

8. Os mai’r Gymraeg yw eich iaith gyntaf, ydych chi wedi cael problemau’n deall gwybodaeth a ddarparwyd i chi yn Saesneg?Os bydd gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau eraill ynglyn â’n gwasanaeth dwyieithog, defnyddiwch y bwlch isod os gwelwch yn dda:
Canslo eich cludiant