'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi addo cefnogi ymgyrch Adnabod eich Pwysedd Gwaed y Gymdeithas Strôc.  Nod yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth am bwysedd gwaed uchel a chynnig darlleniadau pwysedd gwaed, cyngor a gwybodaeth am ddim i bobl.

Dengys astudiaethau nad yw tua phedair rhan o bump o ddynion a dwy ran o dair o ferched gyda phwysedd gwaed yn cael eu trin.  Amcangyfrifir y gellir atal 40% o bob strôc os mesurir pwysedd gwaed.

Mae pwysedd gwaed uchel yn rhoi straen ar gelloedd gwaed o amgylch y corff i gyd, gan gynnwys rhydwelïau hanfodol i’r ymennydd, gan ei wneud y ffactor risg mwyaf i achosi strôc.

Tydi pwysedd gwaed uchel ddim yn dangos unrhyw symptomau yn aml iawn.  Nid oes unrhyw ffordd o wybod fod gennych bwysedd gwaed uchel heblaw cael ei fesur ac ychydig o bobl sy’n ymwybodol fod ganddynt bwysedd gwaed uchel.  Edrychwch allan am sesiynau sgrinio pwysedd gwaed yn yr ardal neu cysylltwch â’r feddygfa i gael prawf.

Gellir trin neu atal pwysedd gwaed uchel trwy wneud newidiadau i’ch ffordd o fyw, fel ymarfer yn amlach, bwyta diet mwy iach ac yfed llai o alcohol.  Mae yna feddyginiaethau ar gael a all helpu i ostwng eich pwysedd gwaed hefyd.  Bydd y meddyg teulu yn penderfynu ar y math gorau o driniaeth sydd ei hangen yn seiliedig ar lefelau eich pwysedd gwaed.

Gall y prawf Wyneb, Braich, Lleferydd ac Amser (FAST) helpu pobl i adnabod arwyddion strôc.  Ewch ar wefan Strôc Gweithredwch yn Gyflym i gael mwy o wybodaeth yn www.wales.nhs.uk/Actfast.

Gallwch gael gwybodaeth a chefnogaeth os ydych chi neu rywun rydych yn gofalu amdanynt wedi cael strôc trwy ymweld â gwefan y Gymdeithas Strôc yn www.stroke.org.uk/kybp, neu ffonio’r Llinell Gymorth Strôc ar 0303 3033 100 (dydd Llun – dydd Gwener, 9.00am – 5.00pm)

Gwybodaeth Bellach:

Taflen Wybodaeth Adnabod eich Pwysedd Gwaed

Gwyddoniadur Iechyd Galw Iechyd Cymru

Pwysedd Gwaed Uchel
Strôc 

Canslo eich cludiant