'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Llwybr Cwympiadau

Mae 10% o bob galwad 999 i Wasanaeth Ambiwlans Cymru yn cynnwys pobl hyn sydd wedi cwympo.  Datblygwyd llwybrau cwympiadau i wella’r driniaeth i bobl dros 65 oed sydd wedi cwympo gartref ac i arbed mynediadau diangen i’r ysbyty. 
Gellir trin bron i hanner y rhai sydd wedi cwympo’n ddiogel gartref gan y criw ambiwlans.

Mae’r llwybrau’n anelu i leihau niwed i bobl hyn sydd wedi cwympo trwy ddatblygu mesurau i leihau’r risg o gwympiadau pellach a mynediad i’r ysbyty.  Mae’r llwybrau hefyd yn gwella cyfathrebu rhwng gweithwyr proffesiynol iechyd fel staff ambiwlans, MTon a thimau cwympiadau. 

Datblygwyd y llwybrau mewn cydweithrediad rhwng darparwyr iechyd lleol a gofal cymdeithasol, ac maent ar gael yn y meysydd canlynol ar hyn o bryd:

Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro
Bwrdd Iechyd Powys
Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Mae’r Ymddiriedolaeth nawr yn datblygu llwybrau cwympiadau ledled Cymru.

Profiadau Cleifion

Mae’r Ymddiriedolaeth yn awyddus i ganfod a yw’r llwybrau cwympiadau’n gwneud gwahaniaeth i brofiadau cleifion.  Os ydych wedi cwympo ac angen Ambiwlans ac yn byw yn un o’r ardaloedd ble mae yna lwybrau cwympiadau, yna hoffem glywed gennych ynglyn â’r math o brofiad a gawsoch.  Gall rhannu eich profiad gyda ni helpu i ganfod beth sy’n gweithio’n dda a ble mae angen gwella.

Dyma enghraifft o stori ddigidol gan glaf wnaeth gwympo yn y cartref.

Mater o Urddas

Os hoffech rannu eich stori chi, gallwch gysylltu â’r Tîm Partneriaid mewn Gofal Iechyd ar 01792 776252 est 5441, dydd Llun i ddydd Gwener, 8am - 4pm i drafod eich profiad neu ebostio nia.davies6@ambulance.wales.nhs.uk.

Hefyd, gallwch gyflwyno eich stori ar lein – ‘Hoffem glywed eich stori fel claf’.

Atal Cwympiadau

Lluniwyd taflen wybodaeth newydd i gleifion gan yr Ymddiriedolaeth – mae ‘Cawsoch Godwm' yn cynnig cyngor a gwybodaeth ar bethau sy’n achosi cwympiadau a sut i osgoi niwed yn ogystal â chyswllt defnyddiol a manylion adnoddau ar gyfer gwybodaeth a chefnogaeth.

Cliciwch yma i weld y daflen ‘Cawsoch Godwm’

Mae gwyddoniadur Galw Iechyd Cymru yn cynnwys gwybodaeth ar gwympiadau, gan gynnwys cyngor ar beth y gallwch ei wneud gartref i leihau’r risg o gwympo – gwybodaeth ar gwympiadau

Mae gan Galw Iechyd Cymru Gyfeirlyfr Lles a Chefnogaeth Iechyd hefyd y gallwch ei ddefnyddio i chwilio am sefydliadau sy’n cynnig cefnogaeth yn eich ardal leol – chwilio’r cyfeirlyfr.

 

 

Canslo eich cludiant