'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae’r parafeddyg o’r Rhyl, Dermot O’Leary, yn datblygu ymrwymiad yr Ymddiriedolaeth i ddiogelwch ar y ffyrdd yng Ngogledd Cymru fel Gwirfoddolwr Diogelwch y Ffyrdd Siroedd Conwy a Dinbych.

Mae wedi ymgymryd â’r rôl o helpu pobl o bob oed i fod yn ymwybodol o’r peryglon sy’n wynebu defnyddwyr y ffyrdd, cerddwyr a cherbydau ambiwlans brys sy’n gweithredu ar weithdrefnau golau glas.

Mae Dermot, o Benmaenmawr, wedi bod yn pwysleisio pwysigrwydd gwybodaeth dda am ddiogelwch ar y ffyrdd ers iddo fod yn barafeddyg yn 2003, gan ymgymryd â rolau ar draws Gogledd Cymru i hyrwyddo ymwybyddiaeth y ffyrdd.

Mae’r parafeddyg, gyda chefnogaeth a chymorth ei gydweithwyr yn y gwasanaethau ambiwlans, yn mynychu digwyddiadau - o ymweliadau ag ysgolion cynradd, diwrnodau diogelwch ar y ffyrdd yn y sir, arddangosfeydd mewn colegau a chyrsiau Pass Plus ar draws y rhanbarth.

Yn 2010, roedd Dermot,  gyda dau gyflwynydd ifanc, yn seren ffilm a gefnogwyd gan Bartneriaeth Diogelwch ar y Ffyrdd Gogledd Cymru ac a gynhyrchwyd gan Gynhyrchiadau Knew o’r Orsedd.
Mae’r ffilm fer yn canolbwyntio’n benodol ar brofiadau parafeddyg wrth yrru golau glas. Pwrpas y ffilm yw helpu i wneud pobl ifanc yn fwy ymwybodol o’r hyn y maen nhw’n ei wneud pan fydd ambiwlans, car yr heddlu, injan dân neu hyd yn oed gerbyd arferol yn dod tuag atyn nhw.
Dywedodd Dermot: “Gwelais le yn y farchnad; nid oedd pobl yn cael gwybodaeth am yr hyn sydd angen ei wneud pan fydd ambiwlans neu gerbyd brys arall yn dod tuag atyn nhw. Roeddwn yn awyddus i roi cyngor ar yr hyn y dylid ei wneud pan fyddwch chi’n clywed seiren. Mae’n ddigon o straen i ni yrru’r cerbydau hyn; mae’n rhaid i chi bob amser fod yn hynod ofalus. Petai unrhyw beth yn digwydd, yna bydd angen ambiwlans arall ar yr alwad roeddech chi’n ei hateb ac efallai adnoddau brys eraill yn anffodus i ddod atoch chi. Dyna’r peth olaf y byddwn ni eisiau ei weld yn digwydd.”

“Rydw i’n ymweld â nifer o ysgolion cynradd i sgwrsio â phlant ac mae bob amser yn bleser eu gweld yn mwynhau eu hunain yn ystod y sesiynau hyn. Hoffwn ddiolch i’m holl gydweithwyr am fy helpu i drosglwyddo a pharhau i drosglwyddo’r neges bwysig hon i bobl ifanc ar draws y rhanbarth a gobeithio yn y ddegawd newydd, drwy ddal i wneud hyn, y gallwn gadw plant ac oedolion ifanc yn ddiogel ar ffyrdd y rhanbarth.”
Canslo eich cludiant