'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Cynllun Diffibriliwr Mynediad Cyhoeddus (PADS)

Chwiliwch am diffibrilwyr ar draws Gymru yma.

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Cariad a Welsh Hearts i ddarparu offer a hyfforddiant o dan y Cynllun Diffibriliwr Mynediad Cyhoeddus (PADS).

Rydym wedi hyfforddi dros 8,000 o wirfoddolwyr i redeg 34 o safleoedd PADS a ariennir gan y Cynulliad ar gyfer 1100 o safleoedd sy'n ariannu eu hunain neu a ariennir drwy elusen.

I ddod yn aelod o grwp PADS, mae gwirfoddolwyr yn ymgymryd â hyfforddiant dwy awr sy'n eu dysgu ar sut i defnyddio diffibriliwr a sgiliau cynnal bywyd sylfaenol.

Mae'r offer ar gael mewn mannau fel gorsafoedd rheilffordd, canolfannau hamdden a hyd yn oed ar ben yr Wyddfa.

Mae rheolwr Cenedlaethol PADS Gerard Rothwell, a leolir yn Ysbyty Lansdowne, Caerdydd, yn goruchwylio datblygiad cynlluniau presennol a rhai newydd ar draws y wlad ynghyd â'i gydweithiwr Gerard Rothwell.

Os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu safle PADS neu ymuno â thîm sydd eisoes yn bodoli, cysylltwch â'r Swyddfa PADS ar: 01633 471354.

Beth yw PADs?

Cynllun Diffibriliwr Mynediad Cyhoeddus (PADs) yw unrhyw leoliad sydd â Diffibriliwr Awtomatig Allanol (AED) sydd ar gael i'w defnyddio gan aelodau o'r cyhoedd a / neu staff mewn achos o Ataliad Sydyn y Galon (SCA).

Pam mae angen cynlluniau PAD?

Mae Papur Gwyn y Llywodraeth o'r enw 'Achub Bywydau - Ein Cenedl Iachach' yn canolbwyntio ar gael pobl wedi'u hyfforddi mewn mannau cyhoeddus a allai ddefnyddio diffibriliwr.

Mae tua 120,000 o ddioddefwyr ataliadau sydyn ar y galon yn digwydd bob blwyddyn yn y DU gyda thua 8,000 yng Nghymru.

Beth yw Ataliad Sydyn ar y Galon?

Mae trawiad ar y galon yn digwydd pan fydd y galon yn stopio curo yn effeithiol ac anadlu arferol yn dod i ben. Mae hyn yn arwain i’r claf fod yn anymatebol ac angen ymyrraeth  brys. Mae'r siawns o oroesi yn cynyddu yn fawr pan fydd AED yn cael ei ddefnyddio.

Beth yw AED?

Dyfeisiau sy'n gallu cyflawni sioc drydan i’r claf sydd yn cael ataliad ar y galon. Mae'r dyfeisiadau hyn yn syml ac yn ddiogel i'w defnyddio. Mae hyfforddiant yn cael ei argymell ond nid yw'n hanfodol.

Cymerwch olwg ar ein fideo hyfforddi yma.

Ble mae AEDs yn cael eu lleoli?

Mae AEDs wedi cael eu gosod mewn lleoliadau ledled Cymru ac fel arfer lleolir mewn mannau gyda  nifer mawr o ymwelwyr ac ardaloedd prysur. Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) wedi canolbwyntio ar leoliadau megis meysydd awyr, canolfannau siopa, gorsafoedd rheilffordd, canolfannau hamdden a phorthladdoedd fferi. Mae llawer o leoliadau AED eraill sydd wedi cael eu darparu gan sefydliadau a chymunedau eraill ar draws Cymru a chynlluniau newydd yn parhau i gael eu datblygu. Mae yna gannoedd o leoliadau yng Nghymru.

Chwiliwch am diffibrilwyr wedi lleoli yng Nghymru yma Lleoliadau Diffibriliwr.

Ble alla i gael AED?

Ar y cyfan mae dau opsiwn:

Opsiwn 1: Prynu AED gan y gwneuthurwr neu'r cyflenwr masnachol (gweler y mathau ac argymhellion).

Opsiwn 2: Gwneud cais am ran-ariannu tuag at y gost o AED trwy elusennau. Mae rhai o'r rhain yn cael eu rhestru isod:

My Cariad (Cymru)                                                    http://www.mycariad.org/

Welsh Hearts (Cymru)                                               http://welshhearts.org/

SADS UK (Lloegr)                                                  http://sadsuk.org.uk/newsite/

Heartbeat UK (Lloegr)                                            http://www.heartbeat-nwcc.org.uk/

Community Heartbeat Trust (Lloegr)                        http://www.communityheartbeat.org.uk/

Faint?

Mae costau AED yn amrywio rhwng £800 - £1,200.

Argymhellion

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn argymell y diffibriliwr Zoll AED Plus, a'r diffibriliwr WelMedical iPad SP1. Mae'r AEDs yn cael eu hargymell gan y British Heart Foundation ac yn cael eu gweld yn gynyddol mewn llawer o leoliadau yng Nghymru, megis ysgolion, canolfannau siopa, meddygfeydd, canolfannau hamdden ac ati. Gweler y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.

http://www.zoll.com/uk/medical-products/automated-external-defibrillators/aed-plus/?langtype=2057

 

http://www.welmedical.com/iPAD-Saver-Semi-Automatic-AED

Cyfrifoldebau

Mae'r cyfrifoldeb am y AED fel arfer gyda'r prynwr a / neu dderbynnydd yr uned. Mae'r rhain yn cynnwys:

• Gwiriadau dyddiol (a argymhellir) o'r uned statws (sy'n dangos bod y AED mewn cyflwr i weithio).

• Sicrhau bod padiau electrod yn gyfoes ac felly yn addas i'w defnyddio (fel arfer cyfnod silff 2-5 flynedd). Mae padiau electrod ar gyfer y Zoll AED Plus yn cael eu darparu yn rhad ac am ddim gan WAST

• Ailosod batri neu fatris pan gânt eu defnyddio (fel arfer 4-5 oed). Mae batris ar gyfer y Zoll AED Plus yn cael eu darparu yn rhad am ddim gan WAST.

• Rhoi gwybod i WAST pan fydd yr AED wedi cael ei ddefnyddio (cyn gynted ag y bo modd yn dilyn y digwyddiad).

• Er nad WAST sy’n gyfrifol am yr AED, rydym ar gael i roi cyngor a chefnogaeth.

Rhoi gwybod i WAST

Pan fydd AED yn cael ei osod mewn lleoliad, mae angen i ni gael y wybodaeth er mwyn i ni hysbysu ein Canolfannau Gyswllt Glinigol a'r Adran PADs. Gallwch gofrestru lleoliad AED drwy ymweld â:

https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/fs/fs.aspx?surveyid=87006d5283a4e309b216889d0b53e78&fsl=en-gb

Neu drwy gysylltu â swyddfa PADs ar: 01633 471354 neu anfon e-bost:: gerard.rothwell@wales.nhs.uk

Mae angen hefyd i gael gwybod os yw'r AED wedi cael ei defnyddio. Gallwch gysylltu â ni::

Swyddfa PADs: 01633 471354

Ebost: gerard.rothwell@wales.nhs.uk

Costau parhaus

Fel arfer ailosod padiau electrod a batris yw’r costau parhaus. Weithiau gall nam ddatblygu o fewn yr uned a fydd "service required" yn ymddangos. Gall hyn golygu cost os yw'r uned allan o warant. Os yw'r uned yn Zoll AED Plus, bydd WAST yn cyflenwi'r padiau electrod a batris am ddim.

Cyfnodau gwarant

Cyfnod gwarant gwneuthurwr (ar gyfer Zoll) yw 5 mlynedd, ond gellir ei ymestyn i 7 mlynedd pan fod yr uned wedi cael ei gofrestru gyda'r gwneuthurwr. Os bydd yr AED yn datblygu nam yn ystod y cyfnod gwarant, bydd y gwneuthurwr yn ymateb yn unol â hynny.

Materion cyfreithiol

Gall person gael eich erlyn am ddefnyddio AED neu beth os wyf yn gwneud rhywbeth o'i le?

Mae'r rhain yn gwestiynau cyffredin. Yn y DU, ni fu unrhyw erlyniadau llwyddiannus o berson sydd wedi ceisio helpu rhywun arall. Gall AED ond gwella sefyllfa pan fydd ataliad sydyn ar y galon wedi digwydd.

Am fwy o wybodaeth, gweler y ddolen isod:

 http://www.resus.org.uk/pages/legal.pdf

Hyfforddiant

Mae AEDs wedi eu cynllunio i gael eu defnyddio gan unrhywun sydd wedi derbyn hyfforddiant ai peidio. Ni ddylai neb gael ei atal rhag cael mynediad at AED ar unrhyw adeg. Nid yw hyfforddiant yn ofyniad. Fodd bynnag, dylai'r rhai sydd wedi derbyn hyfforddiant fod yn fwy hyderus i ddefnyddio'r uned. Mae WAST yn cynnig hyfforddiant ond mae yna gost. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gaynor Henderson ar 0300 123 1823.

Cabinetau / Storio?

Mae amryw o gypyrddau ar gael ar gyfer storio AED. Fel canllaw sylfaenol mae tri opsiwn:

(1) Braced syml, neu fachau (gellir ei brynu o siop nwyddau) ar gyfer dal yr AED mewn lleoliad mewnol ac addas megis ystafell neu dderbynfa dan oruchwyliaeth.Enghraifft o fraced wal..

Dangosir rhan: Zoll Part No: 8000-0809

 Dangosir:

Braced wal ar gyfer iPAD SP1 AED (sengl)

 

(2) cabinet wal fewnol. Mae'r rhain fel arfer gyda larwm drws i rybuddio rhai sy’n agos fod yr uned wedi  ei agor. Maent yn addas ar gyfer lleoliadau sydd ddim fel arfer yn cael tymheredd isel iawn a / neu yn agored i amodau gwyntoedd oer.Enghraifft o gabinet mewnol ar wal

Dangosir: Zoll Part No: 8000-0855

 Dangosir::

WelMedical Cabinet mewnol ar wal ar gyfer yr iPAD SP1

 

(3) cabinet allanol wedi'i wresogi. Mae'r rhain gyda elfen wresogi sy'n rhedeg pan fydd y tymheredd yn isel. Mae cyflenwad trydan yn ofynnol a rhaid eu gosod yn unol ag argymhellion y gwneuthurwr.Enghraifft o gabinet gynhesu gyda larwm..

Dangosir: Aivia 2A210XX101

 Dangosir::

DefibSafe Cabinet Cynhesu Allanol gyda larwm

 Dangosir::

SADS UK Cabinet Cynhesu Allanol gyda larwm

 

Ar gyfer y prisiau diweddaraf ac am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r gwneuthurwyr a / neu’r dosbarthwyr.

Sylwer: nid yw WAST yn argymell defnyddio cwpwrdd dan glo, fel argymhellir gan y British Heart Foundation a’r Resuscitation Council.

Cyswllt: Yn dilyn ataliad ar y galon

Cysylltwch â'r Adran PADs ar 01633 471354 os oes AED wedi cael ei ddefnyddio. Am unrhyw gyngor pellach.

E-bost: adrian.hooper@wales.nhs.uk

Os hoffech chi rannu eich profiad o ddefnyddio AED neu fod AED wedi cael ei ddefnyddio arnoch chi. Cysylltwch â ni i rannu eich profiadau.

 

Canslo eich cludiant