'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Audio File IconLawrlwytho Ffeil Sain

Gall gwybodaeth gefnogi pobl i wneud dewisiadau hysbys am eu gofal iechyd.  Fy rôl fel Cynghorydd Gwybodaeth Iechyd yw darparu gwybodaeth ar amrywiol destunau iechyd i’r cyhoedd.  Cesglir yr wybodaeth hon o wahanol ffynonellau gan gynnwys gwefannau achrededig, llyfrgell o lyfrau, taflenni a chylchgronau a hefyd cyfeirlyfrau gwasanaeth lleol.  Mae’r wybodaeth gyfan wedi’i theilwrio ar gyfer yr unigolyn, ar sail tystiolaeth ac wedi’i diweddaru. 

Gall ymholiadau fod am unrhyw beth sy’n ymwneud ag iechyd, o ddod o hyd i ddeintydd lleol i’r math o driniaeth canser sydd ar gael neu beth i’w ddisgwyl gyda sgan MRI.  Daw’r ceisiadau o alwadau i Galw Iechyd Cymru neu trwy’r wefan.  Gellir anfon gwybodaeth yn y post neu trwy e-bost yn ogystal â dros y ffôn. Mae cyflwyno’r wybodaeth mewn arddull ddymunol, broffesiynol a dealladwy yn hanfodol gan fod pobl yn aml yn bryderus, mewn poen neu’n ofidus pan fydd ganddynt bryder iechyd.  Mae Gwasanaeth Ymholiad ar Lein ar gael trwy ein gwefan, gallwch e-bostio ymholiad a byddwn yn ymateb o fewn deuddydd.  Mae hyn wedi profi’n boblogaidd iawn ar gyfer ymholiadau o natur sensitif.  Hefyd gallwn anfon gwybodaeth gyswllt ar gyfer gwasanaethau lleol trwy anfon nodyn bodyn i ffôn symudol yn rhad ac am ddim.

Gellir anfon presgripsiynau gwybodaeth trwy’r post neu e-bost ac maent wedi eu teilwrio i gefnogi pobl sy’n byw gyda a rheoli cyflwr tymor hir.  Mae’r wybodaeth a roddir yn dibynnu ar faint o amser y bu’r unigolyn yn dioddef â’r cyflwr, pa driniaeth a dderbyniwyd a hyd yn oed pa ofynion cymdeithasol neu ariannol sydd gan yr unigolyn. 

Mae pob Cynghorydd Gwybodaeth Iechyd yn aelod o Gyngor Gweithwyr Proffesiynol Gwybodeg Iechyd y D.U. sy’n cynnwys cod ymddygiad a safonau i’w dilyn.
 
Rydym ar gael i ateb ymholiadau o 7am i 8pm dydd Llun i ddydd Gwener 7am tan 4pm ar benwythnos, 365 diwrnod y flwyddyn. 

 

Canslo eich cludiant