'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae Rhaglen De Cymru yn gweithio i sicrhau dyfodol gwasanaethau ysbyty arbenigol i bobl sy’n byw yn Ne Cymru a De Powys.

Mae’r rhaglen yn cynnwys y pump bwrdd iechyd yn Ne Cymru – Abertawe Bro Morgannwg, Aneurin Bevan, Caerdydd a’r Fro, Cwm Taf a Phowys – yn gweithio gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i ganolbwyntio ar ddyfodol gwasanaethau mamolaeth, gofal cyn-geni, paediatreg a meddygaeth brys (D&A) o dan arweiniad ymgynghorydd mewn ysbytai  yn Ne Cymru.
 
Arweinwyd gwaith y rhaglen gan glinigwyr llinell flaen – meddygon, nyrsys, bydwragedd a therapyddion – gyda’r nod o ddarparu gwasanaethau ysbyty arbenigol o ansawdd uchel a diogel sy’n gwella gofal y cleifion mwyaf sâl ac sydd wedi eu hanafu fwyaf.

Fel partner allweddol yn ystod y broses, mae’r gwasanaeth ambiwlans wedi bod yn ymwneud ag adnabod effaith posibl y cynigion ar ei wasanaeth a bydd yn paratoi ei ymateb sefydliadol ei hun i’r ymgynghoriad.

Gwybodaeth bellach ar gael ar wefan Rhaglen De Cymru: www.wales.nhs.uk/SWP/hafan

Canslo eich cludiant