'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae’r modd rydyn ni’n mesur gwasanaethau ambiwlans yng Nghymru yn newid.

Ers 1974, mae ein gwasanaethau ambiwlans wedi’u mesur yn erbyn yr amser y mae’n ei gymryd i gyrraedd galwadau brys.

Mae llawer wedi newid ers 1974, ond nid yw’r modd yr ydyn ni’n cael ein mesur.

Mae gwasanaethau ambiwlans heddiw’n darparu gofal clinigol llawer mwy soffistigedig ac eto mae’r ffocws yn dal i fod ar faint o ambiwlansys sy’n cyrraedd galwadau o fewn wyth munud beth bynnag yw’r deilliant clinigol.

Dyna pam, am gyfnod peilot o flwyddyn, rydyn ni’n symud oddi wrth dargedau ar sail amser i edrych yn agosach ar ansawdd yr hyn rydyn ni’n ei wneud i chi ar ôl i ni eich cyrraedd.

Peidiwch â phoeni – os ydych chi’n dioddef gan strôc sy’n bygwth bywyd, trawiad ar y galon neu eich bod wedi peidio ag anadlu, byddwn yn anfon yr adnodd agosaf sydd ar gael atoch cynted ag sy’n bosibl.

Ond, ar gyfer cyflyrau llai difrifol, rydyn ni’n mynd i gael ein mesur ar ba mor dda rydyn ni’n eich trin a pha mor aml rydyn ni’n llwyddo i osgoi taith i ysbyty drwy eich cyfeirio at y lleoliad clinigol mwyaf priodol.

Yma, mae ein Pennaeth Gwasanaethau Clinigol, Richard Lee, yn siarad yn gryno am y model clinigol newydd.

Rôl y gwasanaethau ambiwlans yw cynnig ystod o wasanaethau clinigol.

Caiff rhai o’r rhain eu cynnig dros y ffôn a rhai gan bobl sy’n dod i’ch gweld wyneb yn wyneb.

Mae’r model clinigol newydd yn cyflwyno dulliau newydd lle mae galwyr 999 yn cael eu hasesu i sicrhau eu bod yn derbyn y gofal mwyaf priodol a’r ymateb cywir i’w hanghenion.

Bydd y newidiadau’n bendant yn nodi’r cleifion hynny sydd angen ymateb \achub bywyd ar unwaith a bydd y cleifion hyn yn cael yr ymateb blaenoriaeth uchaf yn yr amser cyflymaf posibl.

Bydd yr holl gleifion eraill yn cael ymateb clinigol modern ar sail eu cyflwr yn hytrach nag ymateb cyffredinol wedi’i seilio’n unig ar safon amser.

Dylai’r newidiadau hyn wella profiad cleifion ynghyd â gwella llif cleifion drwy ysbytai.

Bydd y newidiadau’n dechrau ar 1 Hydref 2015.

Yma, mae Richard yn trafod yn fanylach yr hyn y mae’r model clinigol yn ei olygu i’n cleifion.

Mae’r newidiadau hyn yn glaf-ganolog.

Mae’n hynod o bwysig bod gennych chi'r cyhoedd yng Nghymru hyder ynom ni fel eich gwasanaethau ambiwlans cenedlaethol.

Fel rhan o’r model clinigol newydd hwn, byddwch chi’n gallu gweld sut rydyn ni’n eich trin drwy edrych ar gyfres o ddangosyddion deilliannau clinigol.

Bydd yn hawdd deall y wybodaeth a bydd yn eich galluogi i farnu ansawdd y gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu yn eich cymuned.

Bydd mwy o wybodaeth am ble gallwch chi weld data am ein perfformiad yn cael ei rannu’n nes at fis Hydref.

A oes gennych chi gwestiwn? Gwiriwch hyn yn dogfen Cwestiynau Cyffredinol.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru am ragor o wybodaeth.

Cliciwch yma i ddarllen llythyr oddi wrth ein Cyfarwyddwr Meddygol, Dr Brendan Lloyd, at Lywodraeth Cymru am y model clinigol newydd.

Cliciwch isod i glywed un sydd wedi goroesi ataliad y galon, Annette Sexton, yn sôn am ei phrofiad o dan law Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Canslo eich cludiant