'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

111 Cymru
111 yw’r dull newydd am ddim i gysylltu â’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) o ffonau tir a rhai symudol.  Cynhelir peilot o’r gwasanaeth newydd yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (ABM), sy’n golygu y gallwch ar hyn o bryd ddefnyddio’r gwasanaeth hwn dim ond os ydych wedi cofrestru gyda meddygfa Meddyg Teulu yn Abertawe, Castell Nedd Port Talbot neu Ben-y-bont ar Ogwr, ac yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (Sir Gaerfyrddin yn unig).

Mae’r gwasanaeth yn uniad o Galw Iechyd Cymru a’r gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu ac, ar hyn o bryd, cynhelir y peilot yn Abertawe, Castell Nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr a Sir Gaerfyrddin. Os ydych chi’n byw y tu allan i’r ardaloedd hyn neu wedi cofrestru gyda meddygfa mewn sir arall, ni allwch ffonio 111.

Mae’r gwasanaeth 111 ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos a gallwch ei ddefnyddio ar gyfer gwybodaeth a chyngor iechyd ac i gael gofal brys.

Sut mae’n Gweithio
Weithiau, mae’n anodd gwybod pa wasanaeth i gysylltu ag ef a phryd, felly bydd cyflwyno’r rhif tri-digid cofiadwy hwn yn ei gwneud hi’n haws nid yn unig i gael gwybodaeth a chyngor iechyd os ydych chi’n sâl ac yn ansicr beth i’w wneud ond i gael gofal brys ar ôl i’ch meddygfa gau.

Oes gennych chi gwestiwn? Cliciwch yma i ddarllen ein dogfen Cwestiynau Cyffredinol.

Buddion
Weithiau, mae cleifion yn meddwl mai’r gwasanaeth ambiwlans a’r Adran Achosion Brys yw’r unig fannau sydd ar gael, yn arbennig dros nos neu dros benwythnosau.

Bydd ffonio 111 yn helpu i’ch cyfeirio at y gwasanaeth cywir - er enghraifft, Meddyg Teulu, nyrs, fferyllydd neu Uned Mân Anafiadau - lle byddwch chi’n aml yn cael eich gweld yn llawer cynt nag mewn Adrannau Achosion Brys sy’n canolbwyntio ar gleifion difrifol sâl neu rai ag anafiadau difrifol lle mae’r unig le y gellir eu trin yw yno.

Cofiwch, dim ond pan fydd argyfwng sy’n bygwth bywyd y dylid ffonio 999 felly os nad yw’n argyfwng, defnyddiwch 111.

Adborth
P'un a ydych wedi cael profiad da neu rydych o'r farn y gallem fod wedi gwneud yn well, gallwch ddweud wrthym drwy lenwi'r arolwg hwn.

Os ydych chi’n bryderus am y gwasanaeth a gawsoch gan 111, cofiwch gysylltu â Thîm Gweithio i Wella Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Os ydych chi’n bryderus am y gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu ABM, cliciwch yma i sôn am hyn.

Os ydych chi’n bryderus am y gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu Hywel Dda, cliciwch yma i sôn am hyn.

Eich Gwybodaeth ac 111
Mae’n bwysig bod gweithwyr proffesiynol gofal iechyd yn gallu cael gwybodaeth feddygol i roi’r gofal a’r driniaeth orau i chi.  Pan fyddwch chi’n ffonio 111, bydd y neges ar y ffôn yn dweud wrthych y byddwn ni’n rhannu gwybodaeth berthnasol gyda gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal eraill sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’ch gofal heblaw eich bod yn gofyn i ni wneud rhywbeth gwahanol.

Drwy roi caniatâd i rannu gwybodaeth, mae’n caniatáu i ni sicrhau os byddwch chi angen siarad â rhywun o’r gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu, byddan nhw’n gallu cael y wybodaeth yr ydych chi wedi’i rhoi’n barod. Mae hyn yn osgoi i chi orfod ail adrodd y wybodaeth (fel eich cyfeiriad a’ch symptomau).

Bydd crynodeb o’ch cyswllt gyda’r gwasanaeth 111 ar gael hefyd yn eich meddygfa. Os na fyddwch chi am rannu’r wybodaeth hon, mae’n bwysig eich bod yn dweud wrth y derbynnydd galwadau er mwyn iddo/iddi allu sicrhau na fydd unrhyw wybodaeth yn cael ei throsglwyddo i’r gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu ac i’ch meddygfa.

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu ABM a Hywel Dda yn cydymffurfio’n llwyr gyda’r ddeddf rhannu gwybodaeth. Ni fyddwn ni’n rhannu’r wybodaeth heblaw’r hyn sy’n angenrheidiol i sicrhau’r gofal gorau i chi. Ni fyddwn yn rhannu na gwerthu gwybodaeth gyda thrydydd parti y tu allan i’r GIG. Rydym wedi datblygu cytundeb rhannu gwybodaeth benodol ar gyfer y prosiect braenaru hwn. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am sut rydyn ni’n rheoli eich gwybodaeth.

Mae gwybodaeth hefyd ar Gofnod Meddygon Teulu Cymru (sef y Cofnod Iechyd Personol blaenorol). Mae’r cofnod hwn ar gael i’r gwasanaeth y tu allan i oriau MT a bydd yn help i sicrhau eich bod yn derbyn y gofal a’r driniaeth gywir. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Defnyddiol
Comisiynodd y Rhaglen 111 adolygiad o Fynediad at Ofal Deintyddol Brys ac Argyfwng yng Nghymru i ddylanwadu ar ddatblygiad gwasanaethau sy'n medru bodloni anghenion pobl sy'n dioddef poen deintyddol yn effeithiol.

Cwblhawyd yr adolygiad yn awr ac mae cynllun gweithredu yn cael ei ddatblygu i roi'r argymhellion ar waith.

Cliciwch yma i ddarllen yr adolygiad.

Canslo eich cludiant