111 Cymru

111 Cymru
111 yw’r dull newydd am ddim i gysylltu â’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) o ffonau tir a rhai symudol.  Cynhelir peilot o’r gwasanaeth newydd yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (ABM), sy’n golygu y gallwch ar hyn o bryd ddefnyddio’r gwasanaeth hwn dim ond os ydych wedi cofrestru gyda meddygfa Meddyg Teulu yn Abertawe, Castell Nedd Port Talbot neu Ben-y-bont ar Ogwr, ac yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (Sir Gaerfyrddin yn unig).

O Hydref 3, 2018 gallwch hefyd ffonio 111 yn ardal Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Mae’r gwasanaeth yn uniad o Galw Iechyd Cymru a’r gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu ac, ar hyn o bryd, cynhelir y peilot yn Abertawe, Castell Nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr a Sir Gaerfyrddin a Powys. Os ydych chi’n byw y tu allan i’r ardaloedd hyn neu wedi cofrestru gyda meddygfa mewn sir arall, ni allwch ffonio 111.

Mae’r gwasanaeth 111 ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos a gallwch ei ddefnyddio ar gyfer gwybodaeth a chyngor iechyd ac i gael gofal brys.

Gwasanaeth 111 ar gyfer pobl fyddar a drwm eu clyw - Mae InterpreterNow yn wasanaeth sy'n galluogi defnyddwyr byddar (a clywed) British Sign Language [BSL] i gyfathrebu â phobl sy'n clywed trwy gyfieithydd BSL ar-lein. Gallwch gael mynediad drwy ddefnyddio cyfrifiadur, ffôn clyfar neu dabled. Bydd y cyfieithydd yn cysylltu â ni dros y ffôn ar gyfer y defnyddiwr gwasanaeth ac yn trosglwyddo'r sgwrs er mwyn cynnal unrhyw asesiad clinigol / darpariaeth gwybodaeth iechyd. Mae'r gwasanaeth yn cael ei beilota yn ardal ABMU (Abertawe, Castell-nedd, Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr) o 30 Awst 2018. Bydd yn gweithredu 7 diwrnod yr wythnos, 8am - hanner nos. Cliciwch ar y ddolen i gael rhagor o wybodaeth ac i'w lawrlwytho.

Sut mae’n Gweithio
Weithiau, mae’n anodd gwybod pa wasanaeth i gysylltu ag ef a phryd, felly bydd cyflwyno’r rhif tri-digid cofiadwy hwn yn ei gwneud hi’n haws nid yn unig i gael gwybodaeth a chyngor iechyd os ydych chi’n sâl ac yn ansicr beth i’w wneud ond i gael gofal brys ar ôl i’ch meddygfa gau.

Oes gennych chi gwestiwn? Cliciwch yma i ddarllen ein dogfen Cwestiynau Cyffredinol.

Buddion
Weithiau, mae cleifion yn meddwl mai’r gwasanaeth ambiwlans a’r Adran Achosion Brys yw’r unig fannau sydd ar gael, yn arbennig dros nos neu dros benwythnosau.

Bydd ffonio 111 yn helpu i’ch cyfeirio at y gwasanaeth cywir - er enghraifft, Meddyg Teulu, nyrs, fferyllydd neu Uned Mân Anafiadau - lle byddwch chi’n aml yn cael eich gweld yn llawer cynt nag mewn Adrannau Achosion Brys sy’n canolbwyntio ar gleifion difrifol sâl neu rai ag anafiadau difrifol lle mae’r unig le y gellir eu trin yw yno.

Cofiwch, dim ond pan fydd argyfwng sy’n bygwth bywyd y dylid ffonio 999 felly os nad yw’n argyfwng, defnyddiwch 111.

Galwadau Di-wifr  
Rydym ni wedi derbyn peth adborth sy'n awgrymu nad yw pawb wedi medru cysylltu gyda'r rhif 111 newydd wrth ddefnyddio ffôn symudol. Rydym ni'n credu bod hyn oherwydd bod y rhai sy'n galw yn defnyddio nodwedd Galwadau Di-wifr ('Wi-Fi Calling'). Mae'r nodwedd yma yn eich galluogi i wneud galwadau ffôn ac anfon negeseuon testun pan fo gennych chi gysylltiad di-wifr, hyd yn oed os nad oes signal ffôn. Yn anffodus, gallai hyn achosi problem os ydych chi'n ceisio ffonio 111.

Er mwyn diffodd y nodwedd bydd rhaid i chi newid y gosodiadau ar eich ffôn. Mae'r broses ychydig yn wahanol ar gyfer pob ffôn, felly cysylltwch gyda'ch darparydd gwasanaeth am gymorth i wneud hyn. Y dewis arall yw ffonio 111 oddi ar ffôn sefydlog.

Adborth
P'un a ydych wedi cael profiad da neu rydych o'r farn y gallem fod wedi gwneud yn well, gallwch ddweud wrthym drwy lenwi'r arolwg hwn.

Os ydych chi’n bryderus am y gwasanaeth a gawsoch gan 111, cofiwch gysylltu â Thîm Gweithio i Wella Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Os ydych chi’n bryderus am y gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu ABM, cliciwch yma i sôn am hyn.

Os ydych chi’n bryderus am y gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu Hywel Dda, cliciwch yma i sôn am hyn.

Os ydych chi’n bryderus am y gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu BIAP, cliciwch yma i sôn am hyn.

Eich Gwybodaeth ac 111
Mae’n bwysig bod gweithwyr proffesiynol gofal iechyd yn gallu cael gwybodaeth feddygol i roi’r gofal a’r driniaeth orau i chi.  Pan fyddwch chi’n ffonio 111, bydd y neges ar y ffôn yn dweud wrthych y byddwn ni’n rhannu gwybodaeth berthnasol gyda gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal eraill sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’ch gofal heblaw eich bod yn gofyn i ni wneud rhywbeth gwahanol.

Drwy roi caniatâd i rannu gwybodaeth, mae’n caniatáu i ni sicrhau os byddwch chi angen siarad â rhywun o’r gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu, byddan nhw’n gallu cael y wybodaeth yr ydych chi wedi’i rhoi’n barod. Mae hyn yn osgoi i chi orfod ail adrodd y wybodaeth (fel eich cyfeiriad a’ch symptomau).

Bydd crynodeb o’ch cyswllt gyda’r gwasanaeth 111 ar gael hefyd yn eich meddygfa. Os na fyddwch chi am rannu’r wybodaeth hon, mae’n bwysig eich bod yn dweud wrth y derbynnydd galwadau er mwyn iddo/iddi allu sicrhau na fydd unrhyw wybodaeth yn cael ei throsglwyddo i’r gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu ac i’ch meddygfa.

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu ABM a Hywel Dda yn cydymffurfio’n llwyr gyda’r ddeddf rhannu gwybodaeth. Ni fyddwn ni’n rhannu’r wybodaeth heblaw’r hyn sy’n angenrheidiol i sicrhau’r gofal gorau i chi. Ni fyddwn yn rhannu na gwerthu gwybodaeth gyda thrydydd parti y tu allan i’r GIG. Rydym wedi datblygu cytundeb rhannu gwybodaeth benodol ar gyfer y prosiect braenaru hwn. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am sut rydyn ni’n rheoli eich gwybodaeth.

Mae gwybodaeth hefyd ar Gofnod Meddygon Teulu Cymru (sef y Cofnod Iechyd Personol blaenorol). Mae’r cofnod hwn ar gael i’r gwasanaeth y tu allan i oriau MT a bydd yn help i sicrhau eich bod yn derbyn y gofal a’r driniaeth gywir. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Defnyddiol
Comisiynodd y Rhaglen 111 adolygiad o Fynediad at Ofal Deintyddol Brys ac Argyfwng yng Nghymru i ddylanwadu ar ddatblygiad gwasanaethau sy'n medru bodloni anghenion pobl sy'n dioddef poen deintyddol yn effeithiol.

Cwblhawyd yr adolygiad yn awr ac mae cynllun gweithredu yn cael ei ddatblygu i roi'r argymhellion ar waith.

Cliciwch yma i ddarllen yr adolygiad.
 

Adolygu'r cynllun peilot 111 
Cynhaliwyd gwerthusiad o'r cynllun peilot 111 hyd yma gan Janette Turner o Brifysgol Sheffield.

Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen crynodeb o'r gwerthusiad. 

Mae copïau o'r adroddiad llawn ar gael ar gais i'r perwyl hynny.  

Anfonwch neges e-bost at Ann-Marie.Morgan@wales.nhs.uk i ofyn am gopi llawn. 

GIG Cymru – Adolygiad y Prosiect Braenaru 111 (Crynodeb Gweithredol)