'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae Gwyl Pencampwyr a Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA yn dod i Gaerdydd rhwng 1 a 4 Mehefin 2017.

Bydd y prif ddigwyddiad yn cael ei gynnal yn Stadiwm Genedlaethol Cymru (fel y bydd Stadiwm y Principality yn cael ei alw ar ôl y digwyddiad) a bydd hyd at 170,000 o bobl ychwanegol yn teithio i Gaerdydd i fwynhau un o ddigwyddiadau chwaraeon mwyaf y flwyddyn.

Rydym ni wedi paratoi gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer yr isod cyn y digwyddiad:

  • Staff
  • Cleifion
  • Ymwelwyr

Staff

Bydd cludiant i dde Cymru ar ei brysuraf erioed yn ystod rowndiau terfynol Cynghrair y Pencampwyr.

Cynghorir staff Gwasanaeth Ambiwlans Cymru sy’n byw a/neu’n gweithio yng Nghaerdydd a’r cyffiniau bod potensial y bydd tarfu ar y rhwydweithiau ffyrdd i’r ddinas am y pedwar diwrnod cyfan, a disgwylir tagfeydd trwm ar y dydd Sadwrn.

Dylai’r rhai y bydd cau’r ffyrdd a’r gwyriadau yn effeithio arnynt gynllunio eu taith i ac o’r gwaith ymlaen llawn.

Bydd llawer yn dod o Ewrop, yn ogystal â’r Deyrnas Unedig, felly bydd y meysydd awyr, trenau a’r ffyrdd ar eu prysuraf o ran cyrraedd Caerdydd o Lundain, Birmingham a Chaerloyw  yn ogystal â Bryste, Casnewydd a’r Cymoedd. 

Mae gwasanaethau trên a bysiau ychwanegol yn cael eu trefnu a bydd newidiadau eraill i wasanaethau cludiant cyhoeddus hefyd.

Mae’r map isod yn nodi’r ffyrdd y bwriedir eu cau, a pryd fydd y gwaharddiadau mewn grym.

Gan y bydd ymwelwyr o lawer o wahanol genhedloedd yn ymweld â Chaerdydd, byddai’n ddefnyddiol lawrlwytho ‘ap’ Cyfathrebu Cyn-ysbyty’r Ymddiriedolaeth i’ch helpu i gyfathrebu â chleifion nad ydyn nhw’n siarad Saesneg fel eu hiaith gyntaf.

Mae’n defnyddio cyfres o ddelweddau a thestun cefnogol ac mae ar gael yn yr holl brif storfeydd apiau.

Os hoffech ei lawrlwytho ar ddyfais iOS chwiliwch am ‘PreHospApp’, ar gyfer dyfeisiau Android chwiliwch am ‘pre hospital app’ ac ar Blackberry chwiliwch am ‘Pre-Hospital Communication App’.

Cleifion

Gwasanaeth Cludo Cleifion

Cynghorir y rhai yng Nghaerdydd a’r cyffiniau sy’n defnyddio Gwasanaeth Cludiant Cleifion yr Ymddiriedolaeth i fynd i ac o apwyntiadau arferol y bydd y gwasanaeth yn gweithredu fel arfer, ond bod potensial y bydd tarfu ar y gwasanaeth oherwydd tagfeydd, cau ffyrdd a gwyriadau.

Rydym ni’n adolygu ein trefniadau cludinat ar gyfer digwyddiad Cynghrair y Pencampwyr yn barhaus ac rydym ni’n gweithio gyda’n darparwyr allanol i sicrhau eu bod yn medru ein cefnogi fel arfer, yn ogystal â darparu cymorth ychwanegol pan fo angen.

Os yw cleifion yn cael unrhyw oedi gyda’u cludiant dylent ein ffonio ni ar 0300 100 0012.

Gweler y map ar frig y dudalen hon sy’n nodi’r ffyrdd y bwriedir eu cau a phryd y bydd y gwaharddiadau mewn grym.

Gwasanaeth Meddygol Brys

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi bod yn gweithio ers misoedd i sicrhau bod ei Wasanaeth Meddygol Brys yn barod ar gyfer y cynnydd yn nifer yr ymwelwyr i Gaerdydd yn ystod y digwyddiad pedwar diwrnod.

Mae’r gwasanaeth yn rhagweld galw uwch na’r arfer a bydd criwiau ychwanegol ar waith, ond gofynnir i’r cyhoedd i helpu sicrhau bod y criwiau ambiwlans ar gael ar gyfer pobl sy’n wynebu argyfwng sy’n peryglu bywyd, megis ataliad ar y galon.

Mae modd gwneud hyn trwy sicrhau eich bod chi’n Dewis yn Ddoeth ac yn dethol y gwasanaeth gofal iechyd cywir ar gyfer eich anghenion chi.

Os ydych chi’n teimlo’n sâl ac yn ansicr beth i’w wneud, mae Galw Iechyd Cymru ar gael 24 awr y diwrnod ar-lein neu drwy ffonio 0845 46 47 i gael gwybodaeth am ystod eang o gyflyrau, triniaethau a gwasanaethau iechyd lleol.

Mae’r gwasanaethau eraill y dylech chi eu hystyried yn cynnwys eich fferyllydd lleol, meddyg teulu, gwasanaeth y tu allan i oriau arferol, optegydd a’r Uned Mân Anafiadau, lle nad oes angen apwyntiad.

Mae gan wefan Galw Iechyd Cymru lu o declynnau gwirio symptomau ar-lein sy’n medru cynnig cyngor ynghylch problemau iechyd cyffredin fel poenau yn y stumog, brechau a phroblemau llygaid.

Ffoniwch 999 mewn argyfwng lle bo bywyd mewn perygl yn unig, os oes rhywun yn ddifrifol wael neu wedi ei anafu’n ddifrifol neu bod eu bywyd mewn perygl.

Ymwelwyr

Mae Caerdydd yn falch iawn o gynnal rowndiau terfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA a Gwyl y Pencampwyr.

Mae prifddinas Cymru wedi cynnal nifer o brif ddigwyddiadau yn ystod y blynyddoedd diwethaf a gall pawb sy’n dod draw ddisgwyl croeso cynnes Cymreig.

P’un ai ydych chi’n cefnogi un o’r timau sy’n cymryd rhan, neu’n gobeithio dod i’r ddinas i gael blas ar yr awyrgylch anhygoel, talwch sylw i’r cyngor iechyd a ganlyn, os gwelwch yn dda.

Yswiriant Teithio ac Iechyd

Argymhellir yn gryf bod ymwelwyr yn trefnu yswiriant personol digonol (yn cynnwys yswiriant dychwelyd gartref os oes angen) cyn teithio i Gymru gan y gall talu am driniaeth feddygol fod yn ddrud iawn.

Cyngor Meddygol a Chymorth Cyntaf

Fferyllfeydd

Mae fferyllfeydd yn darparu cyngor ac arweiniad yn ogystal â llawer o feddyginiaethau a thriniaethau cyffredin. Bydd eich fferyllfa leol wedi’i nodi ar wefan Galw Iechyd Cymru.

Triniaeth Ddeintyddol Frys

Os ydych chi’n ymweld â Chaerdydd ac angen triniaeth ddeintyddol frys ffoniwch 02920 444500, os gwelwch yn dda.

Galw Iechyd Cymru

Gwasanaeth gwybodaeth a chyngor iechyd sydd ar gael 24 awr y dydd yw Galw Iechyd Cymru.

Os ydych chi’n teimlo’n sâl ac yn ansicr beth i’w wneud, neu os hoffech gael gwybodaeth iechyd ynghylch ystod eang o gyflyrau, triniaethau a gwasanaethau iechyd lleol edrychwch ar y wefan neu ffoniwch 0845 46 47, lle cewch ddefnyddio nifer o declynnau gwirio symptomau defnyddiol ar gyfer cyflyrau fel poenau stumog, brechau a phroblemau llygaid.

Sut i gael cymorth meddygol

Os oes arnoch chi angen cymorth cyntaf neu sylw meddygol, ewch at wirfoddolwyr St John Cymru Wales os yw’n bosibl.

Neu ewch at stiward, swyddog diogelwch neu swyddog heddlu a fydd yn medru galw am gymorth. 

Yn achos argyfwng sy’n peryglu bywyd ffoniwch 999 os gwelwch yn dda.

Peidiwch â cheisio mynd i’r ysbyty yn eich cerbyd eich hun – gallai hyn arwain at oedi cyn cael triniaeth.

Beichiogrwydd

Nid oes gwasanaethau bydwreigiaeth yng nghanol y ddinas, felly dylech feddwl yn ofalus cyn dod i’r digwyddiad os ydych chi yng nghyfnod olaf beichiogrwydd.

Clefydau heintus

Gall clefydau heintus ledaenu’n gyflym. Fe’ch cynghorir i gadw draw o’r digwyddiad os ydych chi’n dioddef o haint.

Peidiwch â dod i’r digwyddiad os ydych chi wedi dioddef gastroenteritis gyda dolur rhydd neu chwydu yn ystod y 48 awr blaenorol.

Mae gastroenteritis firysol yn heintus iawn ac yn lledaenu’n hawdd mewn torfeydd. Gellir lleihau’r risgiau trwy olchi dwylo yn ofalus ar ôl mynd i’r toiled a chyn trin bwyd. 

Y frech goch yw un o’r clefydau mwyaf heintus ac mae achosion yng Nghymru a Lloegr ar hyn o bryd. Peidiwch â dod i’r digwyddiad, os gwelwch yn dda, os ydych chi wedi datblygu brech gyda gwres uchel yn y pedwar diwrnod cyn cyrraedd.

Paratowch: mae dau ddôs o frechlyn y frech goch, clwy’r pennau a rwbela (MMR) yn darparu lefel uchel o amddiffyniad ac fe’i argymellir ar gyfer unrhyw un dros 13 mis oed.

Cadw’n ddiogel ac yn iach – medrwch leihau’r risg o anafiadau a salwch trwy ddilyn y cyngor syml hwn 

Alcohol – Yfwch yn gymhedrol. Mae cur pen y diwrnod wedyn yn ymateb os ydych chi’n yfed digon o ddwr, gan amlaf.

Llosgiadau – damweiniau gyda nwy gwersylla sy’n achosi llosgiadau difrifol yn fwyaf cyffredin. Peidiwch â newid y cynhwysydd nwy mewn neu’n agos at babell a gwnewch yn siwr bod y cynhwysydd wedi’i gysylltu’n gywir cyn ei danio. Byddwch yn ofalus gyda chanhwyllau a ffaglau cwyr.

Tyrfaoedd – gall tyrfaoedd fod yn fannau peryglus i blant bach. Gall symud trwy’r dyrfa ymddangos fel hwyl, ond a fyddech chi’n hoffi cael eich gollwng neu eich sathru? Peidiwch â rhoi eich hun mewn perygl diangen. Cymrwch sylw o’r allanfeydd argyfwng yn y stadiwm.

Cyffuriau – Cadwch yn ddiogel, peidiwch â chymryd cyffuriau.

Meddyginiaethau a thabledi – Dewch â thabledi dros y cownter ar gyfer cur pen, y ddannodd, mân doriadau, cleisiau neu losg haul. Gofynnwch i’ch fferyllydd lleol am gyngor. Os ydych chi’n dioddef o glwy’r gwair, cofiwch ddod â digon o chwistrellydd trwynol, diferion llygaid neu dabledi              gwrth-histamin i bara drwy’r digwyddiad. Cofiwch ddod ag unrhyw feddyginiaethau rheolaidd sydd eu hangen arnoch chi.

Rhyw Diogel – os ydych chi’n cael rhyw heb ddefnyddio condom rydych chi’n wynebu risg o gael clefyd fel gonorea, syffilis neu glamydia neu gallech fynd yn feichiog. Mae tabledi atal cenhedlu brys ar gael gan eich fferyllfa leol. Mae cyngor iechyd rhywiol i’w gael gan Galw Iechyd Cymru.

Salwch stumog – Mae modd lleihau’r perygl o ddal neu ledaenu’r germau sy’n achosi salwch a dolur rhydd trwy olchi eich dwylo cyn i chi fwyta ac ar ôl i chi fynd i’r toiled. Gwnewch yn siwr bod y bwyd wedi’i goginio’n iawn, yn enwedig cig/hambyrgyrs. Golchwch eich dwylo os ydych chi wedi bod yn trin sbwriel.

Diogelwch yn yr haul – Mwynhewch yr awyr agored pan ydych chi yng Nghymru, ond cofiwch bod pelydrau uwch fioled yn medru achosi niwed i’r croen hyd yn oed ar ddiwrnodau cymylog. Defnyddiwch hufen haul i atal llosg haul, gwisgwch het ac yfwch ddigonedd o ddwr i atal dadhydradu.

Isel eich ysbryd – Os ydych chi’n cael problemau emosiynol ac eisiau siarad efo rhywun, cysylltwch â’r Samariaid neu’r llinell ffôn CALL leol ar 0800 132737.

Dwr – Yfwch ddigonedd ohono! Mae’n bosib dadhydradu’n gyflym iawn mewn tywydd poeth neu os ydych chi’n egnïol iawn.

Y tywydd – Byddwch yn barod am bob tywydd. Dewch â hufen haul, dillad cynnes a dillad tywydd gwlyb, rhag ofn.

Dolennau defnyddiol

Mae dolennau at wybodaeth iechyd ddefnyddiol, yn ogystal â rhagor o fanylion am y digwyddiad Cynghrair y Pencampwyr isod:

Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Galw Iechyd Cymru

UEFA

Cymdeithas Bel-droed Cymru

Cyngor Dinas Caerdydd

Canslo eich cludiant