'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn cynnwys 13 aelod, pob un â hawl pleidleisio

  • Cadeirydd
  • 7 Cyfarwyddwr Anweithredol
  • Prif Weithredwr a 4 Cyfarwyddwr Gweithredol

Swyddogaeth y Bwrdd yw:

  • Gosod polisi a chyfeiriad strategol yr Ymddiriedolaeth;
  • Rheoli’r Risg;
  • Rheoli ei phobl a’i hadnoddau;
  • Sefydlu systemau rheolaeth i’w galluogi i fesur cynnydd a pherfformiad yn effeithiol ac i sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni;
  • Gweithio mewn partneriaeth a gyda budd-ddeiliaid allweddol yn fewnol ac yn allanol.

Mae gan Gyfarwyddwyr Anweithredol rôl bwysig i’w chwarae yn natblygiad yr Ymddiriedolaeth. Ynghyd â monitro strategaeth a pherfformiad cyffredinol yr Ymddiriedolaeth, maen nhw hefyd yn cysylltu’n gyffredinol gyda’r Cyfarwyddwyr Gweithredol a staff allweddol eraill. Mae eu gwybodaeth am anghenion lleol oherwydd eu profiad, yn sicrhau cyfraniad gwerthfawr wrth ddatblygu strategaethau i gyflawni’r heriau cynyddol sy’n wynebu’r Ymddiriedolaeth.

 Patsy Roseblade
Prif Weithredwraig (dros dro) 

 


Martin Woodford
Cadeirydd (dros dro)


 
 


Dr Brendan Lloyd
Cyfarwyddwr Meddygol a
Dirprwy Brif Weithredwr


 


Claire Bevan
Cyfarwyddwr Ansawdd,
Diogelwch a Phrofiad Cleifion


 
 


Chris Turley
Cyfarwyddwr Cyllid a Chyfathrebu
a Thechnoleg Gwybodaeth 


Claire Vaughan
Cyfarwyddwr Datblygu
Gweithlu a Sefydliadol 
 


Pamela Hall
Cyfarwyddwr Anweithredol

 


Kevin Davies
Cyfarwyddwr Anweithredol


 
 


Emrys Davies
Cyfarwyddwr Anweithredol 


James Mycroft
Cyfarwyddwr Anweithredol 
 


Paul Hollard
Cyfarwyddwr Anweithredol 


 


Helen Birtwhistle
Cyfarwyddwr Anweithredol 
 
 

Yn ychwanegol, cefnogir y Bwrdd gan yr unigolion canlynol sydd ynghyd â’r Cyfarwyddwyr Gweithredol yn ffurfio’r Tîm Rheoli Gweithredol.
 Richard Lee
Cyfarwyddwr Cyflenwi
Gwasanaeth 
 
 
Vacant

Cyfarwyddwr Cynllunio
Strategol a Pherfformiad


 

 
 


Estelle Hitchon
Cyfarwyddwr Ymgysylltu
a Phartneriaethau A Cyfarwyddwr Cynllunio Strategol a Pherfformiad (Dros dro)


 


Keith Cox
Ysgrifennydd y Bwrdd 
 

I gael gwybodaeth bellach am y Bwrdd neu’r cyfarfodydd, gallwch gysylltu ag Ysgrifennydd y Bwrdd, Keith Cox ar 01633 626221.

begin_of_the_skype_highlighting 01745 532946 FREE  end_of_the_skype_highlighting neu ebostio keith.cox2@wales.nhs.uk

Canslo eich cludiant