'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Bwrdd yr Ymddiriedolaeth

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn cynnwys 13 aelod, pob un â hawl pleidleisio

  • Cadeirydd
  • 7 Cyfarwyddwr Anweithredol
  • Prif Weithredwr a 4 Cyfarwyddwr Gweithredol

Swyddogaeth y Bwrdd yw:

  • Gosod polisi a chyfeiriad strategol yr Ymddiriedolaeth;
  • Rheoli’r Risg;
  • Rheoli ei phobl a’i hadnoddau;
  • Sefydlu systemau rheolaeth i’w galluogi i fesur cynnydd a pherfformiad yn effeithiol ac i sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni;
  • Gweithio mewn partneriaeth a gyda budd-ddeiliaid allweddol yn fewnol ac yn allanol.

Mae gan Gyfarwyddwyr Anweithredol rôl bwysig i’w chwarae yn natblygiad yr Ymddiriedolaeth. Ynghyd â monitro strategaeth a pherfformiad cyffredinol yr Ymddiriedolaeth, maen nhw hefyd yn cysylltu’n gyffredinol gyda’r Cyfarwyddwyr Gweithredol a staff allweddol eraill. Mae eu gwybodaeth am anghenion lleol oherwydd eu profiad, yn sicrhau cyfraniad gwerthfawr wrth ddatblygu strategaethau i gyflawni’r heriau cynyddol sy’n wynebu’r Ymddiriedolaeth.

Tracy Myhill

Tracy Myhill
Prif Weithredwr


 
Mick Giannasi

Mick Giannasi
Cadeirydd


 
 
Dr Brendan Lloyd

Dr Brendan Lloyd
Cyfarwyddwr Meddygol


 
Claire Bevan

Claire Bevan
Cyfarwyddwr Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad Cleifion

 
 
Patsy Roseblade

Patsy Roseblade
Cyfarwyddwr Cyllid
 
Claire Vaughan

Claire Vaughan
Cyfarwyddwr Datblygu Gweithlu a Sefydliadol 
 
Pamela Hall

Pamela Hall
Cyfarwyddwr Anweithredol

 
Kevin Davies

Kevin Davies
Cyfarwyddwr Anweithredol


 
 
Emrys Davies

Emrys Davies
Cyfarwyddwr Anweithredol 
James Mycroft

James Mycroft
Cyfarwyddwr Anweithredol 
 
Martin Woodford

Martin Woodford
Cyfarwyddwr Anweithredol

 
David Scott

David Scott
Cyfarwyddwr Anweithredol 
 
Paul Hollard

Paul Hollard
Cyfarwyddwr Anweithredol 
 

Yn ychwanegol, cefnogir y Bwrdd gan yr unigolion canlynol sydd ynghyd â’r Cyfarwyddwyr Gweithredol yn ffurfio’r Tîm Rheoli Gweithredol.

Richard Lee

Richard Lee
Cyfarwyddwr Cyflenwi Gwasanaeth
(Dros Dro) 
Hannah Evans

Hannah Evans
Cyfarwyddwr Cynllunio Strategol a Pherfformiad


 
 
Estelle Hitchon

Estelle Hitchon
Cyfarwyddwr Ymgysylltu a Phartneriaethau 
 

Cefnogir y Bwrdd gan nifer o Bwyllgorau ffurfiol, pob un yn cael ei gadeirio gan Gyfarwyddwyr Anweithredol:-
Pwyllgor Archwilio – David Scott
Pwyllgor Cronfeydd Elusennol – John Morgan
Pwyllgor (Quality Delivery) – Emrys Davies
Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac Amodau Gwasanaeth – Mick Giannasi


I gael gwybodaeth bellach am y Bwrdd neu’r cyfarfodydd, gallwch gysylltu ag Ysgrifennydd  Cynorthwyol, Keith Cox ar 01633 626221

begin_of_the_skype_highlighting 01745 532946 FREE  end_of_the_skype_highlighting neu ebostio keith.cox2@wales.nhs.uk