'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn cynnwys 13 aelod, pob un â hawl pleidleisio

  • Cadeirydd
  • 7 Cyfarwyddwr Anweithredol
  • Prif Weithredwr a 4 Cyfarwyddwr Gweithredol

Swyddogaeth y Bwrdd yw:

  • Gosod polisi a chyfeiriad strategol yr Ymddiriedolaeth;
  • Rheoli’r Risg;
  • Rheoli ei phobl a’i hadnoddau;
  • Sefydlu systemau rheolaeth i’w galluogi i fesur cynnydd a pherfformiad yn effeithiol ac i sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni;
  • Gweithio mewn partneriaeth a gyda budd-ddeiliaid allweddol yn fewnol ac yn allanol.

Mae gan Gyfarwyddwyr Anweithredol rôl bwysig i’w chwarae yn natblygiad yr Ymddiriedolaeth. Ynghyd â monitro strategaeth a pherfformiad cyffredinol yr Ymddiriedolaeth, maen nhw hefyd yn cysylltu’n gyffredinol gyda’r Cyfarwyddwyr Gweithredol a staff allweddol eraill. Mae eu gwybodaeth am anghenion lleol oherwydd eu profiad, yn sicrhau cyfraniad gwerthfawr wrth ddatblygu strategaethau i gyflawni’r heriau cynyddol sy’n wynebu’r Ymddiriedolaeth.

 Tracy Myhill
Prif Weithredwr


 

Mick Giannasi
Cadeirydd


 
 


Dr Brendan Lloyd
Cyfarwyddwr Meddygol


 


Claire Bevan
Cyfarwyddwr Ansawdd,
Diogelwch a Phrofiad Cleifion


 
 


Patsy Roseblade
Cyfarwyddwr Cyllid a

Dirprwy Brif Weithredwr


 


Claire Vaughan
Cyfarwyddwr Datblygu
Gweithlu a Sefydliadol 
 


Pamela Hall
Cyfarwyddwr Anweithredol

 


Kevin Davies
Cyfarwyddwr Anweithredol


 
 


Emrys Davies
Cyfarwyddwr Anweithredol 


James Mycroft
Cyfarwyddwr Anweithredol 
 


Martin Woodford
Cyfarwyddwr Anweithredol

 


David Scott
Cyfarwyddwr Anweithredol 
 


Paul Hollard
Cyfarwyddwr Anweithredol 
 

 

 

Yn ychwanegol, cefnogir y Bwrdd gan yr unigolion canlynol sydd ynghyd â’r Cyfarwyddwyr Gweithredol yn ffurfio’r Tîm Rheoli Gweithredol.
 Richard Lee
Cyfarwyddwr Cyflenwi
Gwasanaeth 


Hannah Evans
Cyfarwyddwr Cynllunio
Strategol a Pherfformiad


 
 


Estelle Hitchon
Cyfarwyddwr Ymgysylltu
a Phartneriaethau

 


Keith Cox
Ysgrifennydd y Bwrdd 
 
Cefnogir y Bwrdd gan nifer o Bwyllgorau ffurfiol, pob un yn cael ei gadeirio gan Gyfarwyddwyr Anweithredol:-

Pwyllgor Archwilio – David Scott
Pwyllgor Cronfeydd Elusennol – John Morgan
Pwyllgor (Quality Delivery) – Emrys Davies
Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac Amodau Gwasanaeth – Mick Giannasi

I gael gwybodaeth bellach am y Bwrdd neu’r cyfarfodydd, gallwch gysylltu ag Ysgrifennydd y Bwrdd, Keith Cox ar 01633 626221.

begin_of_the_skype_highlighting 01745 532946 FREE  end_of_the_skype_highlighting neu ebostio keith.cox2@wales.nhs.uk