'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

O fewn Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, rydym yn awyddus i helpu i addysgu a hysbysu’r cyhoedd ar sut orau i ddefnyddio 999 a gwasanaethau ambiwlans eraill.

Rydym wedi gweithio ar ymgyrch Aros a Meddwl a hefyd rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru i helpu pobl i gael y darparydd gofal iechyd ‘cywir’ i ateb eu gofynion.

Hefyd, rydym yn cefnogi ymgyrchoedd codi arian Ambiwlans Awyr Cymru a’n Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned

Ymgyrch 1000 o Fywydau
Nod yr ‘Ymgyrch 1000 o Fywydau’ yw lleihau risgiau i ddiogelwch cleifion drwy roi ymyriadau sy’n achub bywydau ar waith, sydd wedi cael eu datblygu gan glinigwyr yng Nghymru.
 
Mae’r ymyriadau’n cynnwys gwell rheolaeth o feddyginiaethau, lleihau heintiau sy’n gysylltiedig â gofal iechyd a chymhlethdodau llawfeddygol a gwella gofal meddygol a llawfeddygol cyffredinol.
 
Drwy gymryd y camau hyn, dywed trefnwyr yr Ymgyrch y gallant atal, 1,000 o farwolaethau y gellir eu hosgoi a hyd at 50,000 o achosion o niwed ledled Cymru dros y ddwy flynedd nesaf.
 
Meddai Cyd Gyfarwyddwr yr Ymgyrch, Dr Jonathon Gray, “Caiff mwy nag un o bob deg o bobl a gaiff eu derbyn i’r ysbyty niwed anfwriadol yn sgil gofal. Credir bod siawns o un mewn 300 o farw’n ddamweiniol drwy gamgymeriadau mewn gofal. Mae llawer ohonom yn gwybod am bobl nad ydynt wedi cael gofal iechyd o’r safon sydd ei angen arnynt yn yr ysbyty neu mewn lleoliad gofal sylfaenol.
 
“Mae staff y GIG yn gwybod hyn hefyd. Rydym yn achub bywydau bob dydd. Bydd yr Ymgyrch 1000 o Fywydau hon yn helpu i achub mwy.” Darllenwch fwy am yr ymgyrch 

Canslo eich cludiant