'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Nid yw ein gwaith i gyd yn golygu goleuadau gleision llachar!

Rhan hanfodol o'r hyn a wnawn yw cludo pobl i apwyntiadau arferol mewn clinigau, ysbytai a chanolfannau dydd – ac yn ôl. Mae'r Gwasanaeth Gofal Cleifion yn gwneud 1.5 miliwn siwrne i gleifion ledled Cymru bob blwyddyn.

Mae ein timau, sydd wedi eu hyfforddi'n drylwyr, yn defnyddio fflyd fodern o geir ac yn gweithio gyda'r ysbytai i sicrhau ein bod yn eich cludo i'ch apwyntiad mor gysurus â phosibl.

Mae'r amrediad o gerbydau'n golygu y gallwn gludo ystod eang o gleifion gan gynnwys y rhai sydd ag angen stretsier, cleifion sy'n defnyddio cadair olwyn a chleifion sy'n gyfyngedig eu gallu i gerdded. Gwneir llawer iawn o'r siwrneiau ar gyfer cleifion sy'n gallu symud i mewn ac allan o gar gan ein tîm ymroddedig o yrwyr gwirfoddol.

Byddwn hefyd, ar y cyd â'n cydweithwyr yn y gwasanaeth meddygol brys, yn cynllunio ar gyfer digwyddiadau difrifol ac yn rhoi cymorth i'r cydweithwyr hyn pan fydd y galw'n fawr.

Cael hyd i Gludiant
Er mwyn hyrwyddo trefnu cludiant gyda ni, cyflwynwyd rhif ffôn sengl ar gyfer pob siwrne gyntaf.

Y Canolfannau Rhanbarthol dan reolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru sy'n gweithredu hyn ar hyn o bryd:

Gogledd Cymru – Ffôn 0300 123 2317

Rhanbarth y Canolbarth a'r Gorllewin- Ffôn 0300 123 2303
Yn cwmpasu Castell Nedd, Aberafan, Penybont-ar-Ogwr, Abertawe, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro

De-ddwyrain: Os ydych yn trefnu apwyntiad cyntaf ffoniwch 0800 32 82 332 (8.30am i 6.00pm ar ddiwrnodau gwaith), os ydych eisiau trefnu apwyntiad dilynol ffoniwch 0300 100 00 12 (8.00am i 4.00pm ar ddiwrnodau gwaith)

Os ydych yn byw mewn rhan arall o Gymru, bydd angen i chi gysylltu â'ch meddyg teulu i drefnu Cludiant Ambiwlans

Pan fyddwch yn galw i gael cludiant, gofynnir cyfres o gwestiynau syml i chi er mwyn i ni asesu a ydych yn gymwys ar gyfer cludiant ai peidio.  Mae cymhwyster yn seiliedig ar feini prawf meddygol a gytunwyd ar lefel genedlaethol gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru. Os byddwch yn gymwys, bydd staff yn y canolfannau cludiant ar gyfer achosion di-frys yn trefnu'r Cludiant Ambiwlans i chi.

Os na fyddwch yn cwrdd â'r meini prawf, cewch gynnig rhifau ffôn cyrff sy'n gallu darparu cludiant i chi.

Mae'n rhaid i'r adran yn yr ysbyty y byddwch yn ei mynychu wneud trefniadau ar gyfer unrhyw apwyntiadau canlynol.

Gwella Gwasanaethau Gofal Cleifion
Mae Gwasanaethau Gofal Cleifion ar ganol rhaglen foderneiddio gynhwysfawr. Dros y flwyddyn ddiwethaf amnewidiwyd amryw o'n cerbyndau a byddwn yn amnewid 70 arall dros y 12 mis nesaf. Rydym hefyd wedi cyflwyno strwythur reoli newydd â phob rhanbarth yn cael uwch Bennaeth Gwasanaeth i reoli a datblygu Gwasanaethau Gofal Cleifion. Dros y flwyddyn nesaf, byddwn yn cyflwyno system gyfrifiadurol newydd i wella cynllunio ein gwasanaethau ac anfoniad cerbydau a gwneud mwy o waith gyda'r Gwasanaeth Ceir Amiwlans.

Gweithio i Wasanaethau Gofal Cleifion
Gal gweithio i Wasanaethau Gofal Cleifion fod yn swydd foddhaus iawn. Os byddwch yn mwynhau gweithio gyda phobl ac os ydych yn yrrwr da, hwyrach bydd gennych ddiddordeb mewn sefyll asesiad ar gyfer Gwasanaethau Gofal Cleifion. Cynhelir asesiadau mewn gwahanol leoliadau ar draws Cymru ac fe'u hysbysebir yn y wasg leol yn ogystal â NHS careers websites

Canslo eich cludiant