'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) yn gwerthfawrogi barn cleifion a’r cyhoedd a byddai’n hoffi gweld pobl yn cymryd rhan ym mhob agwedd o’r gwasanaeth. Gall hyn gynnwys gwneud penderfyniadau am eu gofal a’u triniaeth eu hunain, rhoi adborth am y gwasanaethau maen nhw’n eu derbyn a hyd yn oed datblygu cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Gall pobl roi ymateb ac awgrymiadau am y gwasanaeth neu hyd yn oed gyfranogi’n fwy drwy gymryd rhan mewn arolygon, adolygu taflenni drwy ein Panel Darllenwyr, mynychu digwyddiadau lleol a rhannu profiadau drwy adrodd eu stori fel claf.

Gallwch ymweld â thudalen ein Profiad y Claf a Chynnwys y Gymuned i ddysgu mwy am waith y tîm sy’n cynnwys gwahanol bobl a chymunedau o fewn yr Ymddiriedolaeth.

Os byddwch chi’n dymuno mynegi barn neu gynnig awgrym am un o’n gwasanaethau, gan gynnwys y gwasanaeth ambiwlans brys, gwasanaethau cludo cleifion neu Galw Iechyd Cymru, yna ‘Mynnwch ddweud eich dweud’.

Neu, llenwch ein harolwg ar-lein am eich profiad.

I weld ein haddewidion i chi, cliciwch yma.

Rydym yn cynhyrchu cylchlythyr, o'r enw Rhwydwaith Newyddion, dwywaith y flwyddyn sy'n hysbysu cydweithwyr ac aeoldau o'r cyhoedd am ein gwaith. Ymwelwch ar adran Llyfrgell  er mwyn gweld ein cylchlythyr.

Mae yna adran Anableddau Dysgu ble byddwch yn darganfod llawer o wybodaeth a gemau.

I ddysgu mwy am sut mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru’n addysgu ac yn hysbysu’r cyhoedd ar sut i ddefnyddio 999 a negeseuon iechyd eraill y mae’n eu cefnogi, gallwch ymweld ag ymgyrchoedd.

Bob ychydig fisoedd yr ydym yn ysgrifennu adroddiad 'amlygu' i roi gwybod i chi beth mae pobl yn ei ddweud wrthym am ein gwasanaethau.

Mae'n cynnwys adborth o arolygon, straeon y mae pobl yn rhannu gyda ni, cwynion a chanmoliaeth ac adborth gan y grwpiau gwahanol yr ydym yn siarad â.

Byddwn yn edrych ar adborth hwn i weld a oes gwersi y gallwn eu dysgu a sut y gallwn ddefnyddio'r adborth i wella ein gwasanaethau. Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad amlygu rhwng Ionawr i Mawrth 2018.

Mae GIG Cymru wedi creu taflen gwybodaeth i gleifion a'u teuluoedd ar Peidiwch â Cheisio Adfywio Cardio-pwlmonaidd (DNACPR). I ddarganfod mwy cliciwch yma.

 

 





Canslo eich cludiant