'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust
Welsh Ambulance Services Facebook


Welsh Ambulance Services Twitter


Welsh Ambulance Services YouTube
Gwobrau Staff 2018111 CymruLles drwy wresCymryd rhanModel ClinigolPARAFEDDYG -2Dweud eich dweud

Cynhelir cyfarfod o’r Bwrdd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru am 9.30a.m. ar 13 Rhagfyr  2018 yn Neuadd y Ddinas, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd CF10 3ND. Mae’r Ymddiriedolaeth yn croesawu aelodau’r cyhoedd a rhoddir ystyriaeth lwyr i gydraddoldeb ac amrywiant. Os bydd gennych unrhyw anghenion arbennig, yna cysylltwch â ni o leiaf pum niwrnod gwaith ymlaen llaw os gwelwch yn dda fel y gallwn ateb eich anghenion. Bydd cyfleusterau cyfieithu ar gael os gofynnir 48 awr ymlaen llaw. Manylion pellach, gan gynnwys cyfarwyddiadau i’r lleoliad ar gael gan Steven Owen ar 01745 532994.

    Cyn deialu 999 am ambiwlans, gofynnwn ichi gofio:

  • Os na fyddwch yn teimlo’n dda ac yn ansicr beth i’w wneud, ffoniwch wasanaeth Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu 111 (os ydych yn byw yn Abertawe, Castell Nedd Port Talbot, Pen –y-bont ar Ogwr a Chaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro neu Powys) i siarad gyda chynghorydd nyrsio am gyngor a gwybodaeth, sydd ar gael 24 awr y dydd, bob dydd.
  • Os byddwch yn fyddar neu’n drwm eich clyw, ffoniwch rif ffôn destun Galw Iechyd Cymru gan ddefnyddio BT Typetalk ar  1 8001 0845 46 47.
  • Os bydd gennych argyfwng meddygol fel bod yn anymwybodol, anhawster anadlu, amheuaeth o drawiad ar y galon, colli gwaed yn ddifrifol, anaf difrifol neu losgiadau difrifol ffoniwch 999.
  • Gall anfon ambiwlans i alwad nad yw’n argyfwng ohirio’r ymateb i glaf sy’n ddifrifol wael neu wedi’i anafu’n ddifrifol.
  • Nid yw cleifion â mân salwch neu anaf sy’n cyrraedd yr ysbyty mewn ambiwlans yn derbyn triniaeth gyflymach

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi creu fideo newydd sy'n ceisio tynnu sylw at bwysigrwydd dewis y gwasanaeth GIG cywir os ydych yn dod yn sâl neu wedi'u hanafu.

Mae "Stopiwch, Meddyliwch.....oes wir angen galw 999?" yn esbonio sut mae'e Gwasanaethau Ambiwlans yn blaenoriaethu galwadau brys, a sut mae'n delio â galwadau sydd ddim yn brys, a galwadau ffug, yn gallu o bosibl oedi ymatebion i achosion mwy difrifol.

Canslo eich cludiant

Pynciau Poeth

Peidiwch â Cheisio Adfywio Cardio-pwlmonaidd Cymru Gyfan

Pynciau Poeth

Achubwch fywyd - Byddwch yn arwr gyda diffibriliwr

Pynciau Poeth

Cydsyniad i driniaeth

Pynciau Poeth

Gofal piau hi y gaeaf hwn