'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Sut fydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn edrych yn y dyfodol?

SUT fydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn edrych yn y dyfodol?

Mae’r Ymddiriedolaeth yn rhoi cyfle i staff, rhanddeiliaid a’r cyhoedd siapio’r math o wasanaeth ambiwlans y medrwn ei ddisgwyl yn 2030 a thu hwnt trwy gyfrwng ei Ddogfen Ymgysylltu Fframwaith Strategol Tymor Hir ar gyfer Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru, a gyhoeddwyd heddiw (dydd Gwener, 11 Awst 2017).

Dywedodd y Prif Weithredwr Tracy Myhill: “Mae’r ddogfen ymgysylltu hon yn cynrychioli cychwyn ein taith wrth ystyried, trafod a chytuno ar fframwaith strategol tymor hir ar gyfer gwasanaethau ambiwlans yng Nghymru. Rydym ni i gyd yn byw ac yn gweithio mewn byd sy’n newid yn gyflym ac, yn anffodus, does gennym ni ddim pelen risial sy’n dangos beth ddaw yn y dyfodol.

“Felly, rydym ni’n awyddus i sicrhau nad ydym ni’n datblygu strategaeth sy’n eich cadw’n gaeth at ddarparu set o wasanaethau sydd mor sefydlog fel efallai na fyddant yn addas ar gyfer y byd y byddwn ni’n byw ynddo yn 2030 a ddim yn adlewyrchu’r hyn rydych chi, pobl Cymru, ei angen gennym ni fel gwasanaeth ambiwlans.” 

Ychwanegodd y Cadeirydd Mick Giannasi: “Bwriad y ddogfen ymgysylltu hon yw ein cynorthwyo ni i ddatblygu fframwaith strategol sy’n amlinellu ac yn ein hymrwymo i gyfeiriad a ddymunir; cyfeiriad sy’n sicrhau gwell gwasanaeth ambiwlans ond sy’n ddigon hyblyg ac ystwyth i ymateb i beth bynnag sy’n ein wynebu yn y dyfodol.

“Byddem wrth ein boddau yn clywed eich barn chi ynghylch yr hyn y dylai ein fframwaith strategol ganolbwyntio arno, beth bynnag fo eich diddordeb yng Ngwasanaeth Ambiwlans Cymru a lle bynnag rydych chi’n byw.”

Cliciwch yma i ddarllen y ddogfen ymgysylltu, os gwelwch yn dda.

Mae croeso i chi e-bostio eich adborth i amb_strategy2030@wales.nhs.uk erbyn 27 Hydref 2017.

Mae’r ddogfen ymgysylltu ar gael yn Gymraeg ar gais i’r perwyl hynny.

Anfonwch neges at amb_strategy2030@wales.nhs.uk os hoffech chi gael copi o’r ddogfen yn Gymraeg. 

Nodiadau i Olygyddion
Cysylltwch gyda’r Arbenigwr Cyfathrebu Lois Hough ar 01745 532537 neu Lois.Hough@wales.nhs.uk os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth.


14 Aug 2017 15:20
Canslo eich cludiant