'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Cesgli'r wybodaeth ystadegol ganlynol gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Cyhoeddi’r ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru.

Gwasanaeth Meddygol Brys (GMB)

Caiff allbynnau ystadegol perfformiad swyddogol (a ddosberthir fel perfformiad y GIG) eu diffinio fel Ystadegau Gwladol. Diffinnir Ystadegau Gwladol fel Ystadegau Swyddogol sydd wedi eu cymeradwyo gan Awdurdod Ystadegau'r DU ac sy’n cydymffurfio at ddibenion y Cod.(http://www.statisticsauthority.gov.uk/national-statistician/types-of-official-statistics/index.html)

Cyhoeddir ystadegau ar berfformiad GMB bob dydd Mercher olaf y mis am 9:30am

  • Crynodeb am wybodaeth ar berfformiad i'w gweld yma
  • Gellir dod o hyd i wybodaeth fanwl ar berfformiad yma
  • Gellir dod o hyd i wybodaeth fanwl ar berfformiad y gorffennol a gafodd ei ryddhau yma

Galw Iechyd Cymru (GIC)

Diffinnir allbynnau ystadegol swyddogol Galw Iechyd Cymru (a ddosberthir fel iechyd sylfaenol a chymunedol) fel ystadegau swyddogol gan y Ddeddf Ystadegau a’r Gwasanaethau Cofrestru 2007. Cynhyrchir hwy gan Lywodraeth Cymru i egwyddor y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.(http://www.statisticsauthority.gov.uk/assessment/code-of-practice/index.html)

Cyhoeddir ystadegau ar berfformiad Galw Iechyd Cymru yn chwarterol ar y dydd Mercher cyntaf ar y dyddiadau canlynol:

5ed Awst 2015 | 4ydd Tachwedd 2015

Am ragor o wybodaeth, ewch i'r calendr cyhoeddiadau

  • Crynodeb am wybodaeth ar berfformiad i'w gweld yma
  • Gellir dod o hyd i wybodaeth fanwl ar berfformiad yma
  • Gellir dod o hyd i wybodaeth fanwl ar berfformiad y gorffennol a chafodd ei rhyddhau yma

Trefniadau ar gyfer mynediad i ystadegau cyn eu rhyddhau

Yn ychwanegol i staff sy’n llunio adroddiad ystadegol, caniateir i unigolion penodol cael mynediad cynnar i’r ystadegau swyddogol.

Mae hyn yn galluogi unigolion i gyflwyno sylwadau cyhoeddus ar yr ystadegau ar sail dealltwriaeth gywir ohonynt fel Llywodraeth Cymru (Cynhyrchydd Ystadegau) a thimau Gweithredol a Chyfathrebu’r Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Mae'r rheolau a'r egwyddorion sy'n llywodraethu ar fynediad i ystadegau swyddogol cyn eu rhyddhau wedi'u nodi yng Ngorchymyn Gweld Ystadegau Swyddogol cyn eu Rhyddhau (Cymru) 2009. Mae hyn i sicrhau ein bod yn dilyn rheolau Awdurdod Ystadegau'r DU ar gyfer trefniadau mynediad i ystadegau swyddogol cyn eu rhyddhau.

Er mwyn bod yn agored a thryloyw cyhoeddir y teitl o’r adroddiadau ystadegol lle mae trefniadau mynediad cyn eu rhyddhau yn berthnasol. Rydym yn cynnwys teitlau swyddi'r holl unigolion a'r sefydliadau y maent yn perthyn iddynt. Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi rhestr eu hunain ar gyfer trefniadau mynediad i ystadegau swyddogol cyn eu rhyddhau. http://gov.wales/statistics-and-research/about/pre-release-access/?lang=cy

Rhestr Mynediad Cyn Rhyddhau data ar gyfer WAST

Y Tîm Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru
Cadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Cyfarwyddwr Cyllid Gweithredol a TGCh Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Cyfarwyddwr Gweithlu a Datblygiad Sefydliadaol Gweithredol Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio ac Ansawdd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Cyfarwyddwr Strategaeth Cynllunio 7 Partneriaeth Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Cyfarwyddwr Gweithrediadau x 3 Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Rheolwr Cyfathrebu Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dirprwy Rheolwr Cyfathrebu Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Uwch Swyddog Cyfathrebu Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Cyfarwyddwyr Anweithredol x 6 Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Pennaeth Gwybodeg Iechyd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Tîm Gwybodeg Iechyd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm Cyflwyno Gwybodaeth a Safonau: AMB_InfoManagement@wales.nhs.uk

Canslo eich cludiant