'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Canolfannau Cyswllt Clinigol

Beth yw gwaith aelod tîm mewn Canolfan Gyswllt Glinigol?

Mae cyflogai o fewn Canolfannau Cyswllt Clinigol (CCC) yn rhan allweddol o’r gwasanaethau ambiwlans.

Wrth weithio dan gyfarwyddyd Rheolwr Sifft, Rheolydd EMS Cynorthwyol, mae derbynwyr galwadau’n derbyn galwadau brys neu rai argyfwng i’r gwasanaeth drwy ddefnyddio’r System Ddosbarthu Feddygol yn ôl Blaenoriaeth (MPDS) ac yn nodi manylion hanfodol y galwr. Mae dyranwyr yn anfon adnoddau at ein galwadau ac yn penderfynu ar y math o ymateb sydd ei angen. Os yn briodol, byddan nhw’n anfon yr ambiwlans brys, Cerbyd Ymateb Sydyn, Ymatebwr Cyntaf y Gymuned neu hofrennydd agosaf.

Hefyd, mae clinigwyr yn y CCCs a all gynnal Asesiad Clinigol pellach dros y ffôn i gleifion addas.

Mae’r siwrneiau sydd wedi’u cynllunio/ trefnu’n cael eu bwcio naill ai drwy’r CCCs neu’r Canolfannau Cludiant Cleifion nad sy’n rhai Brys (Canolfannau NET) o fewn yr Ymddiriedolaeth.  Maen nhw’n derbyn galwadau i’r Gwasanaeth Gofal Cleifion, yn trefnu cludiant arferol i fynd â chleifion i ac o apwyntiadau ysbytai ynghyd â throsglwyddo i ysbytai eraill neu ryddhau cleifion i’w cartrefi.

Y nodweddion personol sydd eu hangen i fod yn aelod llwyddiannus o’r tîm CCC yw:

  • personoliaeth aeddfed a chytbwys
  • ananiawd gofalgar a thosturiol
  • gonestrwydd ac unplygrwydd
  • lefel resymol o synnwyr cyffredin
  • sgiliau dyfeisgarwch a threfniadaethol
  • parodrwydd i weithio sifftiau

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar:

  • Safon uchel o addysg i lefel TGAU
  • Sgiliau bysellfwrdd rhagorol
  • Sgiliau cyfathrebu a gwrando actif rhagorol

Dalier sylw: Rhaid i chi fod yn 18 neu drosodd ac, os yn bosibl, byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol mewn rhai ardaloedd.

Mae’n ofynnol fod pob swydd angen gwiriad ehangach boddhaol gan y gwasanaeth datgelu a gwahardd, a bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth ddogfennol o'ch cymwysterau.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hyfforddi’n fewnol naill ai mewn ystafell ddosbarth neu wrth eu gwaith ac yn dysgu sut i ddefnyddio Dosbarthu drwy Gymorth Cyfrifiadur, systemau teleffoni a radio, protocolau blaenoriaethu galwadau - MPDS.  Bydd yr hyfforddiant hefyd yn cynnwys pynciau fel cymorth cyntaf, Model Ymateb Clinigol, gwasanaeth cwsmeriaid, gwaith criwiau ambiwlans brys, blaenoriaethu galwadau a rhoi cyngor dros y ffôn drwy ddefnyddio’r system MPDS a defnyddio systemau gorchmynion cyfrifiadurol a systemau rheoli.

Gwelir ein holl gyfleoedd swyddi yma.  Er mwyn gwneud cais, gallwch fynd i www.jobs.nhs.uk. Gallwch hefyd gofrestru eich cyfeiriad e-bost ar wefan Swyddi GIG a bydd y safle wedyn yn awtomatig yn rhoi gwybod i chi pan fyddwn ni’n hysbysebu swyddi.

Gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion a swyddi gwag Gwasanaethau Ambiwlans Cymru drwy ein dilyn ar Twitter a thrwy ein Hoffi ar Facebook

Canslo eich cludiant