'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Beth yw gwaith Galw Iechyd Cymru?

Mae Galw Iechyd Cymru’n darparu cyngor a gwybodaeth iechyd 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Rydyn ni’n falch iawn o’r gwasanaeth y mae ein staff yn ei ddarparu ac rydyn ni’n gweithio’n galed i ddenu rhai o’r staff mwyaf talentog a brwdfrydig o fewn y GIG.

Ymunodd Galw Iechyd Cymru ag Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn 2007 ac integreiddio i mewn i seilwaith y Ganolfan Gyswllt Glinigol (CCC) yn 2012. Ers ymuno â’r Ymddiriedolaeth, mae Galw Iechyd Cymru wedi datblygu rolau cefnogi cadarn wrth gyflenwi gofal heb ei drefnu i’r CCC.  Mae hyn yn cynnwys brysbennu clinigol galwadau 999 llai difrifol dros y ffôn.

Mae tri safle gan Galw Iechyd Cymru ar draws Cymru - Abertawe yn Ne Orllewin Cymru, Bangor yng Ngogledd Orllewin Cymru a Chwmbrân yn Ne Ddwyrain Cymru.  Drwy weithredu fel canolfan alw rithwir, mae pob galwad yn cael ei hateb gan yr asiant nesaf sydd ar gael, ble bynnag maen nhw wedi’u lleoli.

Mae’r ffaith bod tri safle gwahanol yn caniatáu recriwtio o bob rhan o Gymru a hefyd yn darparu dealltwriaeth leol i greu partneriaethau gyda chymunedau iechyd a gofal cymdeithasol lleol.

Rolau o fewn Galw Iechyd Cymru

Mae mwy na 200 o aelodau staff (llawn a rhan amser) yn gweithio ar hyn o bryd o fewn Galw Iechyd Cymru.  Mae cyflogai’n dod o ystod eang o ddisgyblaethau a gwaith yn y rolau canlynol:

Uwch Gynghorwyr Nyrsio – mae’r rhain yn arweinwyr timau ac yn rheoli’n weithredol y gwasanaeth amser real.

Cynghorwyr Nyrsio – mae’r rhain yn cyflawni brysbennu clinigol dros y ffôn

Cydlynwyr Gwybodaeth Iechyd – mae’r rhain yn arweinwyr timau ac yn cydlynu galwadau gwybodaeth iechyd

Cynghorwyr Gwybodaeth Iechyd – mae’r rhain yn darparu gwybodaeth iechyd ar gyfer y cyhoedd

Uwch Gynghorydd Iechyd Deintyddol – rôl arweinydd tîm

Cynghorwyr Iechyd Deintyddol – cyflawni brysbennu deintyddol dros y ffôn

Cydlynwyr Trefnwyr Galwadau – mae’r rhain yn arweinwyr timau ac yn cydlynu llif galwadau

Trefnwyr Galwadau – mae’r rhain yn darparu gwasanaeth trefnu galwadau

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Y nodweddion personol angenrheidiol i ymuno â Galw Iechyd Cymru yw:

  • personoliaeth aeddfed a chytbwys
  • ananiawd gofalgar a thosturiol
  • gonestrwydd ac unplygrwydd
  • lefel resymol o synnwyr cyffredin
  • lefel dda o fedrusrwydd corfforol
  • sgiliau dyfeisgarwch a threfniadaethol
  • parodrwydd i weithio sifftiau

Bydd y gofynion mynediad penodol ar gyfer pob swydd yn amrywio a byddan nhw’n ddibynnol ar y rôl yr ymgeisir amdani.  Bydd manylion pellach ar gael yn yr hysbysebion swyddi.

Mae’n ofynnol fod pob swydd angen gwiriad ehangach boddhaol gan y gwasanaeth datgelu a gwahardd, a bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth ddogfennol o'ch cymwysterau.

Hyfforddiant

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hyfforddi’n fewnol naill ai mewn ystafell ddosbarth neu wrth eu gwaith a byddan nhw’n dysgu sut i ddefnyddio amrywiaeth o systemau cyfrifiadurol fydd yn amrywio yn ôl y rôl yr ymgeisir amdani.

Gwelir ein holl gyfleoedd swyddi yma.  Er mwyn gwneud cais, gallwch fynd i www.jobs.nhs.uk. Gallwch hefyd gofrestru eich cyfeiriad e-bost ar wefan Swyddi GIG a bydd y safle wedyn yn awtomatig yn rhoi gwybod i chi pan fyddwn ni’n hysbysebu swyddi.

Gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion a swyddi gwag Gwasanaethau Ambiwlans Cymru drwy ein dilyn ar Twitter a thrwy ein Hoffi ar Facebook

Canslo eich cludiant