'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Os byddwch angen ambiwlans mewn argyfwng, dyma rai cwestiynau  y byddwch chi neu berthynas/ffrind/gofalwr yn dymuno eu gofyn i’r staff ambiwlans brys o bosibl.

Cwestiynau Cyffredinol

• Pa brofion ydych chi’n wneud?
• Pa ysbyty ydyn ni’n mynd?
• Ydy’n bosibl imi fynd i Ysbyty gwahanol?
• Ydw i angen dod ag unrhyw beth gyda mi i’r ysbyty?
• Ydy’r plant yn gallu dod yn yr ambiwlans gyda mi?/Pwy fydd yn gofalu amdanynt?
• Ydy’n bosibl i berthynas/ffrind ddod yn yr ambiwlans gyda mi?
• Fyddwch chi’n gadael i fy mherthnasau/gofalwr/cymydog wybod beth sydd wedi digwydd?
• Fydd y golau glas a’r seiren ymlaen ar y ffordd i’r ysbyty?
• Fydd yr ambiwlans yn dod â mi gartref hefyd?
• Beth os nad wyf eisiau mynd i’r ysbyty?
• Sut fedrai gwyno os na fyddaf yn hapus?

Cwestiynau y gall perthynas/ffrind/gofalwr eu gofyn

• Fydda i’n gallu dilyn a dal i fyny gyda’r ambiwlans ar y ffordd i’r ysbyty?
• Pa Ysbyty ydych chi’n mynd?
• Beth sy’n bod gydag ef/hi?
• Beth ydych chi angen ei wneud?
• Pam ydych chi’n gorfod gwneud hynny?
• Beth sy’n mynd i ddigwydd nesaf?

Cwestiynau i’w gofyn i staff ambiwlans difrys

Os bydd y Gwasanaeth Gofal Cleifion yn eich cludo i’r Ysbyty ar gyfer apwyntiad, dyma rai cwestiynau y gallech eu gofyn.

• Faint o’r gloch fydd rhywun yn dod i fy nol?
• Beth os bydd fy apwyntiad yn hwyr?
• Ble fyddwch chi’n dod i fy nol?
• Sut allwn ni gysylltu â chi os bydd angen?
• Sut allwn i gwyno os na fyddaf yn hapus?

Cofiwch os na fyddwch yn deall unrhyw beth, yna gofynnwch am eglurhad mwy syml.
Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf neu os bydd gennych nam clyw neu nam golwg, yna gadewch i’r staff ambiwlans wybod os gwelwch yn dda.

Canslo eich cludiant