'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae miloedd o gleifion yn cyrraedd apwyntiadau ysbytai a chlinigau hanfodol diolch i griw o staff Gwasanaethau Ambiwlans Cymru’n datblygu cangen cludiant cleifion yr Ymddiriedolaeth.

Ar gyfartaledd yng Ngogledd Cymru, mae staff Gwasanaethau Gofal Cleifion (PCS) yn cynnal chwarter miliwn o siwrneiau i ysbytai a chlinigau yn y rhanbarth ac ymhellach i ffwrdd.

Maen nhw’n gyrru fflyd o gerbydau cludiant ambiwlans i gymunedau i roi help llaw i bobl fydd yn ei chael hi’n anodd mynd i apwyntiadau iechyd oherwydd diffyg symudedd neu salwch.

Mae staff yn cludo amrywiaeth eang o gleifion gan gynnwys y rhai sydd angen stretsieri, cleifion sy’n defnyddio cadeiriau olwyn a chleifion sy’n methu â cherdded llawer.

Mae aelod o staff PCS y Rhyl,  Lorna Jones-Vincent, wedi bod ar y ffordd am dros dair blynedd, yn dilyn tair wythnos o hyfforddiant oedd yn cynnwys trafod â llaw, sgiliau hyfforddi gyrwyr, diogelu plant a sgiliau cymorth cyntaf.

Dywedodd Lorna: “Roeddwn yn gweithio yn Ysbyty Dydd Glantraeth fel derbynnydd ac yn arfer gweld criwiau PCS yn dod â chleifion i mewn ac allan a theimlais ei fod yn rhywbeth yr hoffwn ei wneud, gweithio’n agos gyda phobl.”

Nid oes yr un ddau ddiwrnod yr un fath i Lorna a’i chydweithwyr gan y gall deithio i ac o ysbytai a chlinigau lleol heddiw ac yna mynd i Lerpwl neu Fanceinion yfory.

A thra ar y ffordd yn gofalu am ei theithwyr, mae Lorna’n cyfaddef fod y cyswllt dyddiol gyda chleifion yn gwneud y rôl yn un fuddiol.

“Rydych chi’n dod i adnabod cleifion rheolaidd ac yn creu perthynas gyda nhw … mae hyn o help iddyn nhw gan mai weithiau ni yw’r unig bobl y byddan nhw’n eu gweld am amser maith.

Weithiau, rydych chi’n cael eich adnabod ar y stryd gan berthnasau sydd bob amser yn diolch i chi am ofalu am eu Mam, Dad, Brawd neu Chwaer,” eglurodd.

“Unwaith, euthum i godi claf o ardal wledig, cnociais ar y drws a gallwn ei weld drwy’r ffenestr … gwelais wên yn dod i’w wyneb a dywedodd ei bod yn braf fy ngweld gan nad oedd wedi gweld unrhyw un arall ers dyddiau.”

“Mae treulio amser gyda’r cleifion ar y siwrneiau’n fuddiol iawn ac rydw i’n eu trin fel petaen nhw’n Nain neu Daid i mi …….. aelodau o fy nheulu.”

Yn  ystod yr holl deithio gyda’r cleifion, mae staff PCS yn cael cyfnodau uchel ac isel wrth ofalu am eu teithwyr.

Eglurodd Lorna: “Weithiau, rydw i wedi cymryd claf i ward ar stretsier, dod yn ôl rhai wythnosau wedyn i godi’r un person ac maen nhw wedi cerdded allan i gyfarfod â ni….. mae hynny’n sicr yn rhoi gwên ar eich wyneb yn y swydd hon.

“Rydych chi’n dod yn agos at gleifion rydyn ni’n eu cludo ac mae’n emosiynol pan fyddwch chi’n gwybod nad oes ganddyn nhw lawer mwy o amser i fyw.”

Ychwanegodd: “Y diwrnod o’r blaen, roedden ni’n codi gwraig a chlywed ei bod yn dathlu ei phen blwydd yn 100 oed ac roedd mor annwyl i ni.  Rydych chi’n cyfarfod pobl dda iawn yn y swydd hon, llawer o bobl hwyliog ac mae’n fraint cael eu helpu i fyw eu bywyd bob dydd.”

Ffeil Ffeithiau PCS Gogledd Cymru

  • Nifer y siwrneiau bob dydd – tua 1000
  • Nifer staff gweithredol PCS - 130 
  • Y daith hwyaf eleni -trosglwyddo cleifion yn ôl i’r Alban 400 milltir +
  • Y daith fyrraf eleni – ar draws ysbyty aciwt rhwng unedau
  • Mae’r Ganolfan Cludiant Di-frys (NET) yn derbyn tua 20,000 o alwadau bob mis
  • Mae Gwasanaethau Cwsmeriaid yn derbyn tua 10,000 o alwadau bob mis
Canslo eich cludiant