'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Technegwyr Meddygol Brys (EMT)

Mae Technegwyr Meddygol Brys (EMT) yn gweithio gyda Technegwr Meddygol Brys arall a Pharafeddygon fel rhan o griw ambiwlans ac yn cael eu hyfforddi i ddelio ag argyfyngau meddygol. Maent yn ymateb i argyfwng a galwadau brys 999 o bobl yn y gymuned leol. Gallai hyn fod yn salwch neu anaf sydyn, fel person yn cael trawiad ar y galon neu ddamweiniau difrifol fel damwain car.

Gall EMT ddadebru a sefydlogi cleifion trwy ddefnyddio technegau cynnal bywyd sylfaenol, darparu ocsigen i leddfu poen, rhoi triniaeth i bobl ddiabetig a defnyddio gwahanol fathau o offer os yw'r claf yn gweld yn anodd anadlu'n arferol.

Bydd EMT hefyd yn cymryd rhan wrth drosglwyddo cleifion i ysbytai eraill, os maent yn sâl iawn, ac mae angen mwy o ofal a thriniaeth arbenigol.

I ddod yn EMT rhaid i chi:

  • cael o leiaf pump TGAU Gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg, Saesneg neu Gymraeg Iaith a phwnc Gwyddonol - neu gymwysterau addysgol cyfwerth eraill
  • dal trwydded yrru lawn sydd angen cynnwys categoriau C1 a D1
  • beidio cael unrhyw gollfarn am unrhyw droseddau gyrru difrifol

Mae'n rhaid i chi hefyd fod yn:

  • aeddfed
  • person gofalgar a thosturiol
  • gonest
  • sgiliau trefnu da
  • parodrwydd i weithio sifftiau

Hyfforddiant

Bydd dechrau'r rhaglen hyfforddiant yn cynnwys:

  • tair wythnos o hyfforddiant gyrrwr preswyl
  • naw wythnos o hyfforddiant preswyl yn y Coleg Hyfforddi Cenedlaethol, Abertawe

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich hyfforddiant yn llwyddiannus, bydd hyfforddeion yn parhau â'u hyfforddiant mewn gorsaf neu grwp o orsafoedd, am gyfnod o 12 mis, yn gweithio ochr yn ochr â Technegwyr Ambiwlans a Parafeddygon cymwys.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yma, bydd hyfforddeion yn cael eu penodi fel Technegwyr Meddygol Brys cymwys.

Gwybodaeth bellach:

Canslo eich cludiant