'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi treulio peth amser yn adlewyrchu ar lle’r oeddem ni ac lle mae angen i ni fod.

Gofynnwyd i gymaint o gydweithwyr ag y bo modd i rannu eu teimladau ynghylch pam ein bod ni yma, lle rydym ni’n dymuno mynd a sut mae angen i ni ymddwyn er mwyn cyrraedd yno.

Y canlyniad – Bod ar ein Gorau: Ein gweledigaeth, ein pwrpas a’n hymddygiad.

Gweledigaeth
Gwasanaeth ambiwlans blaenllaw sy’n darparu’r gofal gorau posibl trwy gyfrwng gweithlu sgiliedig, proffesiynol ac iach 

Pwrpas
Bod yn wasanaeth ambiwlans gofalgar ac ymatebol i bobl yng Nghymru 

Ymddygiad  
Byddaf yn garedig, gofalgar a thosturiol
Byddaf yn gofyn ac yn gwrando
Byddaf yn onest ac yn agored gyda fy hun ac eraill
Bydd yn gweithredu ar fy ngorau; gyda’n gilydd gallwn fod yn well
Byddaf yn perchenogi fy mhenderfyniadau

Disgwylir i’r holl gydweithwyr cyfredol, newydd a darpar gydweithwyr groesawu a gweithredu’r nodweddion ymddygiad hyn, a fydd yn ein cynorthwyo ni i ddarparu’r gofal cleifion gorau posibl a chreu lle gwych i weithio a datblygu.

Dilynwch y sgwrs ar Trydar gan ddefnyddio’r hashnod #TeamWAST

Trydar: @WelshAmbulance
Gweplyfr: Welsh Ambulance Services NHS Trust

Canslo eich cludiant